Tilskuddsmidler

Årets tilskuddsmidler er fordelt

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og tilskudd til å forebygge kriminalitet. Nå er årets midler fordelt og her følger en kort oppsummering.

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

Totalt tilskuddsbeløp: 10,5 millioner kr

Sfk mottok totalt 49 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 21,3 millioner kroner. 43 av søknadene ble helt eller delvis innvilget. 

Overordnet kan tiltakene som får tildelt midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme kategoriseres i tre hovedområder:     

Tiltak for personer/berørte i ekstreme miljøer     

Individuell oppfølging av radikaliserte ekstremister er komplisert og ressurskrevende og krever arbeid over tid og ressurser utenom det ordinære tjenesteapparatet. Flere kommuner har søkt om midler til å utdanne mentorer gjennom RVTS sitt tilbud om mentoropplæring. Mentorene benyttes opp mot enkeltpersoner som trenger oppfølging, men også som ressurspersoner på tematikken i kommunene.      

Tiltak for forebygging av utenforskap blant unge     

Søknadene for 2023 viser i likhet med tidligere år at kommunene i det forebyggende arbeidet prioriterer barn og unge gjennom inkluderende og integrerende tiltak - både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak, som sommerjobber for ungdom. Kommunene legger til rette for kommunale jobber samt jobber hos lokale næringslivsaktører som de har etablert et samarbeid med. Tilbud om jobb til ungdom beskrives av noen som det mest treffsikre tiltaket de har, for å forhindre utenforskap, bidra til inkludering og øke kjennskapen til samfunnet og eget nærmiljø.    

 Pandemien bidro til at kommunene i økende grad måtte ta i bruk digitale løsninger i arbeidet med forebyggebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Samtidig viser kommunene til at det digitale ikke kan erstatte viktige mellommenneskelige møteplasser, men kan være et godt supplement. Flere kommuner har i år fått støtte til å utvikle og prøve ut oppsøkende arbeid på nett.   

Kompetanseheving og nettverksarbeid i tjenestene     

Det er et kontinuerlig behov for kompetanseheving på feltet. Kompetansehevingstiltak gjennom blant annet lokale og interkommunale fagdager, webinarer og konferanser, gjerne knyttet opp mot lokale handlingsplaner og veiledere er noe som kommunene søker om midler fra år til år. Videre er samarbeid på tvers av tjenester og kommunegrenser for erfarings- og kunnskapsutveksling en styrke i det forebyggende arbeidet. Ressursgrupper som innebærer samarbeid både internt i kommunene, på tvers av kommuner, og med statlige og frivillige aktører er noe kommunene ser nytten av og fortsatt satser på.   

Her kan du se hvem som mottok midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2023

Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner   

Totalt tilskuddsbeløp: 15. mill. kroner.

Sfk mottok 71 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 36,1 mill. kroner. 49 av søknadene ble helt eller delvis innvilget. Blant de innvilgede søknadene finner vi:

Nettverks- og støttetjenester for voldsutsatte

Søknadene avdekker et betydelig behov for hjelpetiltak for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Disse tiltakene er gjerne innrettet for å bistå utsatte med mange de utfordringene de gjerne møter etter å ha brutt med voldsutøver. Dette kan handle om rådgivning, samtaler eller etablering av nettverk. Barn i voldsutsatte familier er også en viktig målgruppe for denne type tiltak.

Informasjons- og kompetansebyggingstiltak

For å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er det avgjørende med kunnskap om temaet, både hos hjelpeapparatet, hos utsatte og i befolkningen generelt. Mange av tiltakene som har fått tilskudd, har som primære målsetning å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner gjennom økt bevissthet og kunnskap om problemet.

Kunnskaps- og tjenesteutvikling

Det er fortsatt behov for å etablere mer kunnskap om ulike temaer og problemstillinger samt utvikle nye tjenester på feltet. Sfk har derfor innvilget tilskudd til enkelte tiltak som tar sikte på dette.

Tiltak mot utøver

Sfk innvilget tilskudd til flere tiltak rettet mot voldsutsatte familier. En sentral målsetning ved enkelte av disse tiltakene er å forebygge vold gjennom å ruste opp foreldrene i oppdragerrollen. Det kan også nevnes at Krisesenteret for Asker, Bærum og Lier fikk innvilget tilskudd til å prøve ut et eget krisesentertilbud rettet mot personer beskyldt eller mistenkt for å utøve vold i nære relasjoner.

Her kan du se hvem som mottok midler til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner i 2023

Tilskudd til å forebygge kriminalitet  

Totalt tilskuddsbeløp: 8,3. mill. kroner.

Sfk mottok 60 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 26,6 millioner. 47 av søknadene ble delvis innvilget.

I likhet med tidligere i år mottar vi søknader fra et mangfold av organisasjoner. Alt fra store organisasjoner med mange ansatte, til små foreninger eller stiftelser med en håndfull ildsjeler. Søknadene handler i hovedsak om å bistå barn og unge i en vanskelig livssituasjon, enten, det gjelder kriminalitet, rus, utenforskap eller manglende jobb eller skoleplass. Tiltakene det søkes midler til kan deles inn i tre hovedområder:

Nærmiljøtiltak  

Både store og små organisasjoner søker om midler til organisert aktivitet for barn og unge. Som eksempel på dette kan Wild X som tilbyr organisert aktivitet for barn og unge som blir utvist fra skoler i Groruddalen for en kort eller lengere periode trekkes frem. Norges Fotballforbund Oslo er et annet eksempel. De har ansatt Trygghetsverter som skal være til stede for å trygge det som skjer i og utenfor fotballbanen.

Bistand før og under soning   

Flere organisasjoner søker om midler forebyggende tiltak mot ny kriminalitet rettet personer under straffegjennomføring. Her kan tilbudet Sammen for Livet nevnes, som har som formål å få innsatte/domfelte i utdanning eller jobb før endt soning, for å unngå «glippsonen». Et annet eksempel er Wayback Bergen som vil starte et brukerstyrt senter med arbeidstrening og aktivisering. Dette skal være åpent for sårbare unge mennesker som venter på å gjennomføre en soning.  

Støttetiltak etter soning av straff

Det kan være vanskelig å komme ut av et liv preget av rus og kriminalitet. Derfor er det viktig med støttetiltak for dem som ønsker seg et kriminalitetsfritt liv. I år har vi bevilget midler til blant annet organisasjonen Back in The Ring sitt tiltak Gangsteryoga – vendepunkt som gjennom samtaler og bevisstgjøring hjelper unge med utfordringer innen kriminalitet og rus. Målet er å få dem til å innse at de kan bli en ressurs for samfunnet og de rundt seg. Organisasjonen Breakthrough som arrangerer forsoningskurs for innsatte for å styrke deres motivasjon og forutsetninger til å ta ansvar for egne handlinger og for å håndtere konflikter på en bedre måte, har også mottatt midler.

Her kan du se hvem som mottok midler til å forebygge kriminalitet i 2023

Les mer om våre tilskuddsordninger her