Ny veileder

Barn og unge i byggesak

Hvordan sikre og skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling

Foto: Jan Hausken/KMD

Plan- og bygningsloven er sentral for all samfunnsplanlegging, arealforvaltning og byggesaksvirksomhet i Norge. Den gir rammer og føringer. Den pålegger også plan- og bygningsmyndighetene å ta hensyn til og sikre barn og ungdom et godt oppvekstmiljø. Barn og unges interesser skal ivaretas i alle plan- og byggesaker som behandles etter loven.

Vi vet at god planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, skadeverk og vold. I tillegg til folkehelse er kriminalitetsforebygging et lovpålagt krav i planprosessene (Plan- og bygningsloven § 3-1). Mange SLT-koordinatorer er derfor barnas talsperson i plan og byggesaker. Deres oppgave er blant annet å påse at barnas behov blir sett og hørt.

Kommunal og- og moderniseringsdepartementet har publisert en oppdatert veileder for hvordan sikre og skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

Les hele veilederen Barn og unge i byggesak her