Oppfølging i konfliktråd

Oppfølging i konfliktråd kan både idømmes av domstolen og ilegges av påtalemyndigheten. Vilkårene for å gi reaksjonen er de samme uansett overføringsgrunnlag.

Hjemler for oppfølging i konfliktråd

Påtalemyndigheten kan ilegge oppfølging i konfliktråd

  • i medhold av strpl. § 71 a (1) (direkte overføring)

Domstolen kan idømme oppfølging i konfliktråd

  • som vilkår for betinget dom jf. strl. § 37 (1) bokstav i

Gjennomføringstiden kan være på inntil 1 år, og loven fastsetter ikke noen minimumstid, men gjennomføringstiden bør settes til minimum 120 dager, slik at det er mulig for konfliktrådet å forestå en hensiktsmessig straffegjennomføring (Riksadvokatens foreløpige retningslinjer, 16.01.2015).

Valg av overføringsgrunnlag vil ikke påvirke innholdet i reaksjonen, men vil blant annet kunne ha betydning for hvordan saken håndteres videre hvis straffen ikke gjennomføres, og om og hvor lenge saken registreres på en politiattest.

Vilkår for oppfølging i konfliktråd

Siktede og fornærmede med eventuelle verger må samtykke til reaksjonen (i motsetning til for ungdomsredaksjonene der det ikke er noe krav til samtykke fra fornærmede til selve straffereaksjonen). Dette betyr imidlertid ikke at det er et krav om at det må være en fornærmet for å ilegge reaksjonen (Prop. 57L, (2013-2014) 10.3.3.3).

Saken må være egnet for en slik behandling. Det er påtalemyndigheten som på bakgrunn av etterforskningen, samt eventuelt en personundersøkelse eller annen kartlegging skal vurdere hvorvidt saken er egnet for oppfølging i konfliktråd. Denne vurderingen baseres på behovet for oppfølging, gjerningspersonens erkjennelse av faktiske forhold og motivasjon for konfliktrådsbehandling. Det vil være hensiktsmessig at egnethetsvurderingen drøftes med konfliktrådet i forkant, noe som er understreket i lovens forarbeider og i Riksadvokatens foreløpige retningslinjer fra 16.01.2015.

Gjerningspersonen må erkjenne de faktiske forhold - partene må være enige i det vesentlige av saksforholdet.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.