Krav som stilles i ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, og hva som skjer hvis du bryter kravene

Du må gjøre det som er avtalt i ungdomsplanen. Det viktige er at du følger opp alle avtalene, møter opp til og gjennomfører tiltak og samarbeider med oppfølgingsteamet ditt.

Du må
- delta i et gjenopprettende møte hvis den som har vært utsatt for lovbruddet ønsker å møte deg
- bidra med å lage en ungdomsplan og gjennomføre ungdomsplanen i samarbeid med oppfølgingsteamet ditt
- møte til avtalt tid og sted underveis i straffegjennomføringen
- gi beskjed hvis du ikke kan møte
- levere legeattest ved sykdom

Du skal ikke
- begå nye straffbare handlinger i gjennomføringstiden
- være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i møter med oppfølgingsteamet eller møter/tiltak som er bestemt i ungdomsplanen. Hvis det er mistanke om at du møter påvirket, kan du bli bedt om å gjennomføre en rustest.
- reise til utlandet i gjennomføringstiden. I noen tilfeller kan ungdomskoordinator likevel gi deg tillatelse. Dette må du søke om i god tid.
- true personer som deltar i gjennomføringen av straffen din eller påvirke miljøet på en negativ måte

Hvis du bryter ungdomsplanen eller de andre kravene til deg vil du bli møtt med følgende reaksjoner
- muntlig advarsel
- bruddsamtale

Det kan også settes inn strengere tiltak i planen slik at du
- ikke kan være på bestemte steder
- ikke får være sammen med bestemte personer
- ikke får bruke alkohol, berusende eller bedøvende midler
- må møte hos politiet eller friomsorgen

Bryter du kravene på nytt, kan det lages en ny ungdomsplan med andre tiltak. Nye brudd kan også føre til at straffegjennomføringen i konfliktrådet avsluttes. Da sendes saken til påtalemyndigheten eller kriminalomsorgen. Er straffen ungdomsoppfølging, vil påtalemyndigheten behandle saken på nytt eller bringe den inn for retten, som avgjør hva som vil skje videre. Er straffen ungdomsstraff, vil konsekvensen kunne bli at du må sone hele eller deler av fengselsstraffen.

Hvis du gjør nye lovbrudd før straffegjennomføringen er ferdig, vil påtalemyndigheten bestemme hva som skjer med den straffen du holder på å gjennomføre.