Felleseie av hytta kan by på konfliktar

Mange draumar om eiga hytte eller feriebustad, men for å finansiera dette baserer dei å dekkja delar av utgiftene gjennom utleige. Andre arvar eller kjøper bustad saman med andre. Konfliktrådet erfarer at det kan bli konfliktar av slikt.

Illustrasjonsbilde, to naboer som diskuterer

Det fekk fira søsken erfara då dei vart samde om å bruka barndomsheimen sin som hytte.

Søskena avklarte ikkje i forkant korleis dei skulle fordela ferietid og ressursbruk riktig seg imellom, sidan dei rekna med at det «ville gå seg til.» Det gjorde det ikkje og sidan tida gjekk vart relasjonane søskena imellom dårleg og situasjonen vart fastlåst. Ingen fekk glade stunder på hytta. Eit av søskena melde til slutt saka inn til konfliktrådet. Konfliktrådet tok kontakt med resten av søskena, og etter nokre rundar med å tenkja seg om samtykket til slutt alle fire søskena til å gjera eit forsøk på å løysa konflikten i Konfliktrådet.

I konfliktrådsmøte fekk alle partar delte historiene sine og synspunkta sine, medan dei andre måtte lytta.  Møte dreidde seg vel så mykje om uavklarte saker og kjensler i samband med bortgangen til foreldra, som det dreidde seg om fordeling av ferietid på hytta og vedlikehaldsutgifter.

Det vart eit langt møte med mange kjensler og temperatur. Ved å møtast på ein nøytral stad med ein meklar som leidde samtalen, opplevde partane tryggleik til å dela historiene sine. Søskena kom fram til ein avtale som vart signerte, slik at alle kunne nyta hytta. Dei ville òg ha med eit punkt i avtalen om, at skulla det dukka opp nye usemjer ville dei kontakta konfliktrådet.

Felleseie og utleige til besvær

Saka om barndomsheimen som skal bli til hytte for fleire familiemedlemmer, er ein av mange saker som har komme til konfliktråda og som dreier seg om felleseie. Venner og familie kjøper ein feriebustad saman - eller ein bustad med fleire arvingar skal gjerast om til eit ferieparadis. Slikt felleseie opplever mange kan vera ein kime til konfliktar.

Konfliktar som oppstår mellom eigarar av felles hytte dreier seg ofte om vedlikehald, tilgjengelegheit for bruk og dei ulike oppfatningane til partane om kva rettferdig fordeling av tid og ressursar til hytta. Mange prøver å sikra seg slik at konfliktar ikkje skal oppstå undervegs med gode avtalar skrive i fredstid. Men likevel oppstår usemjer og krangel.

Fleire kjøpar òg draumeferiestaden sin med tanke på at dei må leiga ut bustaden i delar av året for å finansiera draumen.  I utleige/leigeforholdet kan det òg oppstå konfliktar som manglande betaling, skadeverk på inventar, dårleg reinhald eller klagar frå naboar om støy/fest frå feriebustaden din. Så lenge begge partar vil møtast for å rydda opp i det som har oppstått, kan Konfliktrådet vera ein bidragsytar for partane til å finna ei løysing.

Hyttekonflikt
Viktig å få til konfliktløsning på hytta. illfoto: Max Emanuelson

Ta kontakt

Har du ein konflikt som dreier seg om forhold rundt feriebustaden din, så kan det vera ei investering i trivsel, helse og økonomi få løyst konflikten i Konfliktrådet. Konfliktrådet kan bidra med nøytrale møteplassar i heile landet, upartiske og erfarne meklarar og gode rammer for å snakka saman om ein situasjon som står i vegen for idyll og trivsel på ferieplassen. Konfliktrådet er ei gratis teneste.