Flere sivile saker til konfliktrådet

Trenger du hjelp til å ordne opp i en konflikt? Stadig flere kontakter konfliktrådet og får med seg en upartisk mekler i dialogen med den du trenger å snakke med. Det har vært en økning på åtte prosent i sivile saker fra samme tid i fjor.

Mange har møtt naboen sin, et familiemedlem, en arbeidskollega, en de møtte ute på by`n, en klassekamerat eller andre de har en uenighet eller konflikt med. Nærmiljøkonflikter og økonomiske konflikter utgjør nesten halvparten av de sivile sakene. Et møte i konfliktrådet kan oppklare misforståelser. Erfaring viser også at når konflikten belyses fra flere sider, kan det bli lettere å finne fram til en løsning alle kan godta.

Sak kan meldes inn digitalt

Antall mottatte sivile saker per 2. tertial har variert mellom 1300 – 1550 saker de siste fem årene. I år viser antall saker en markert økning. Det betyr at flere får kjennskap til konfliktrådet. En målrettet markedsføring, digitale løsninger for brukere, satsing på sosiale medier og synlighet i media, er trolig årsakene til at samfunnets kunnskap om konfliktråd, mekling og alternative straffereaksjoner øker.  At det høsten 2017 ble mulig å melde inn sivile saker digitalt – via vår nettside - har i tillegg gjort terskelen for å melde inn saker lavere.

Konfliktrådet har ca. 7500 saker i året – fordelt på straffesaker fra politiet og sivile saker.  I den sistnevnte kategorien er det også saker fra politiet der lovbryteren er under strafferettslig alder (15 år), mens hovedtyngden er saker som partene selv bringer inn for konfliktrådet. I mekling brukes dialogen - slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser.

Mange fordeler

Hva er så fordelen ved å bruke konfliktrådet i sivile saker? Kort behandlingstid, gratis, konflikter kan bli løst på lavest mulig nivå, du får pratet ut med den du er i konflikt med – og via aktiv deltakelse og medbestemmelse i løsningen så er du selv med på å påvirke resultatet og eventuelt inngå avtale.

300 flere brukere har fått tilbud om å delta i konfliktrådets brukerundersøkelse i inneværende år enn i samme periode fjor, men svarprosenten er noe lavere. 86 % av partene i undersøkelsen svarer at konfliktråd var et godt valg i deres situasjon, og 85 % er i ettertid fornøyd med avtalen de inngikk