Forslag til endringer i konfliktrådsloven lagt fram for Stortinget

Fredag 29. september la regjeringen frem forslag til endringer i konfliktrådsloven for Stortinget. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å videreutvikle reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet.

Konfliktrådet har vært med i prosessen, og sendt inn innspill i høringsrundene høsten 2020 og i januar 2023. Vi ser at mange av våre innspill er lyttet til, noe som er viktig i forbedringen og utviklingen av ungdomsreaksjonene vi forvalter.

Forslagene som ble lagt fram om forbedringer av ungdomsreaksjonene har i hovedsak som formål å sikre raskere iverksettelse av straffen, forenkle det rettslige rammeverket for reaksjonene, tilrettelegge for et bedre tverrsektorielt samarbeid, gi domstolene flere handlingsalternativer og større rom for individuelle vurderinger, og å sikre god ivaretakelse av fornærmede og bygging av relasjoner rundt ungdommen.

Det foreslås også å redusere antall krav til samtykker, herunder erstatte kravet om samtykke til ungdomsstraff med et krav om at saken egner seg for slik behandling. Samtidig ønsker man sikre ungdommens rett til medvirkning, og å innføre en klageadgang.

Vil du lese sammendraget av proposisjonen? Det finner du HER 

Gangen i arbeidet videre kan du følge med på HER

Hva er prosessen videre?
  • Nå er proposisjonen om endringer i konfliktrådsloven lagt frem for Stortinget. Det betyr at Justis- og beredskapsdepartementet har gjort en grundig utredning, og kommet frem til et lovforslag som legges frem for Stortinget for videre behandling.
  • Så blir forslaget sendt til justiskomiteen. Komiteen drøfter lovforslaget og avgir sin innstilling, med forslag til vedtak, til Stortinget. I likhet med departementene kan komiteen invitere til høringer for å finne ut hva fagpersoner og direkte berørte grupper mener om forslaget, og hvilke konsekvenser det kan få.

Vi vet ikke hvor lang tid behandlingen i Stortinget kan ta, og dermed ikke hvilken dato de foreslåtte endringene eventuelt vil gjelde fra.