Hva skiller konfliktrådet og forliksrådet?

Det er mange som blander forliksråd og konfliktråd, og det er det en grunn til – det høres jo  likt ut. Men det er noen viktige forskjeller du bør være oppmerksom på. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter, mens forliksrådet er første instans i rettsystemet.

Konfliktrådet eller forliksådet?
Konfliktrådet er gratis og tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Forliksråd har et rettsgebyr og er første rettsinstans for sivile saker.

Forskjeller i behandling av sivile saker: 

Konfliktrådet

Forliksrådet

Er gratis Koster ca. 1345 kroner (rettsgebyr)
De fleste saker dreier seg om mellommenneskelige konflikter De fleste saker dreier seg om uenighet om gjeld
Har lekmeklere med grunnopplæring Består av tre lekdommere, ofte politikere
Innbygger kan ta kontakt på telefon Innbygger sender inn skriftlig forliksklage
Krever samtykke fra partene Det er møteplikt for partene
Det arrangeres separate formøter med partene Det arrangeres ikke separate formøter
Er ingen domsinstans Kan avsi dom, hvis saken ikke er for vanskelig
Gir ikke grunnlag for tvangsfullbyrdelse Forlik og dom kan tvangsfullbyrdes hos namsmann
Gir ikke rettsgrunnlag Første skritt før sivil rettsak
Er kun meklingsinstans Er både meklingsinstans og domstol
Kan involvere flere som er berørt Kun for de som er direkte berørt
Det er ingen begrensing for hvor lenge et møte kan vare Det er mange saker som skal behandles i samme møte
Advokat kan ikke være til stede Advokat kan være til stede

Dette er konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater. Konfliktrådet har også ansvaret for de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner eller gjøre opp for konkrete lovbrudd. Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter.

Å være mekler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meklere. Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen. Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med ditt lokale konfliktråd.

Du kan melde inn saken din til konfliktrådet her.

Dette er forliksrådet

Forliksråd er første instans i rettssystemet. Et forliksråd er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan bestående av tre lekdommere og tre varamedlemmer som velges av kommunestyret i den aktuelle kommunen hvert fjerde år. Det skal være ett forliksråd i hver kommune.

Forliksrådene behandler kun sivile saker – aldri straffesaker – og det avsier heller aldri dom i saker som det finner for vanskelige eller omfattende; slike saker sendes videre til en høyere rettsinstans, i første omgang tingretten.

Det foreligger adgang til å avsi dom i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter. Det er politi- og lensmannsetaten som har sekretariatene for forliksrådene, men forliksrådenes medlemmer skal fortsatt velges av kommunestyret og oppnevnes av Fylkesmannen.