Hvem fikk tilskudd fra konfliktrådet i år?

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, tilskudd til å forebygge kriminalitet og tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her er en oppsummering av søknadene.

Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Totalt tilskuddsbeløp: 15. mill. kroner.

Sfk mottok 64 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 32,7 mill. kroner. 46 av søknadene ble helt eller delvis innvilget.

For 2022 ble det innvilget tilskudd til mange ulike tiltak innenfor et variert utvalg av temaer. Blant disse finner vi nettverkstjenester og støttetiltak til ofre og pårørende, samt informasjons- og kompetansebyggingstiltak. Det ble også innvilget tilskudd til pilotering av nye metoder for blant annet samtaler med utsatte barn og selvhjelp.

Her finner du oversikt over tildelte midler til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner:

VINR - Oversikt over tildelte midler 2022

 

Tilskudd til å forebygge kriminalitet

Totalt tilskuddsbeløp: 7,6. mill. kroner.

Sfk mottok 60 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 25 millioner.

Årets søknader kommer fra er et mangfold av organisasjoner, det strekker seg fra de store nasjonale organisasjoner med mange ansatte til små foreninger eller stiftelser med en håndfull ildsjeler. Hovedvekten av søknadene handler om å ha åpne møteplasser og gi bistand til barn og unge som har utfordringer med utenforskap, ungdomskriminalitet, vold, skole, jobb og fritid.

Her finner du oversikt over tildelte midler til forebygging av kriminalitet:

KRIM - oversikt over tildelte midler 2022

 

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Totalt tilskuddsbeløp: 10,5 millioner

Sfk mottok totalt 49 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 23,3 millioner kroner.

Søknadene for 2022 viser at kommunene i det forebyggende arbeidet prioriterer barn og unge gjennom inkluderende og integrerende tiltak, både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak. Flere kommuner ønsker fortsatt å utdanne mentorer gjennom RVTS sitt tilbud om mentoropplæring og å sertifisere ‘Flexid-instruktører’ som skal styrke barn og unges krysskulturelle identitet. Kommunene fortsetter sitt arbeid med kommunale og interkommunale ressursgrupper for det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det satses også videre på kompetanseheving gjennom kommunale og interkommunale fagdager, webinarer og konferanser i kommunene.

Her finner du oversikt over tildelte midler:

RAD - Oversikt over tildelte midler 2022.docx

 

Les mer om våre tre tilskuddsordninger her