Kjennetegn ved unge lovbrytere og virkning av straff

Oslo Economics publiserte nylig en rapport der de undersøker kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de får og konsekvenser for livssituasjonen deres i etterkant.

Prosjektet avdekker: 

  • Ungdom som begår kriminalitet, har dårligere oppvekstsvilkår enn andre. Faktorer av stor betydning er lavere skoleprestasjoner, foreldre med kriminell bakgrunn og kontakt med barnevernet.   
  • Ungdom som begår gjentatt kriminalitet, har en enda tydeligere opphopning av levekårsproblemer, særlig de som begår lovbrudd tidlig. 
  • Livssituasjonen i etterkant av straffereaksjonen er betydelig dårligere enn for den øvrige befolkningen.  
  • Å bli idømt ubetinget fengsel reduserer sannsynligheten for ny kriminalitet med 30 prosent for unge mellom 18 og 24 år sammenlignet med andre straffereaksjoner.   

Ikke sammenlignbart med u18
Studien ser utelukkende på effekten av straffereaksjoner blant unge over 18 år. Konfliktrådets ungdomsreaksjoner (u18) er derimot for personer under 18 år. Det er derfor ikke mulig å sammenligne effekten av ubetinget fengsel med straffegjennomføring hos konfliktrådet på grunnlag av denne studien.  

Rapporten peker samtidig på at konfliktrådets ungdomsreaksjoner (u18) fortsatt er lite benyttet sammenlignet med andre reaksjoner. Forskerne trekker også frem at tilbakefallstallene for u18 er noe høyere enn for andre reaksjoner, men at dette kan forklares av at ungdommene som får u18, har et oppfølgingsbehov.  

Et interessant og positivt funn er at en høyere andel av ungdommene var i arbeid eller utdanning etter gjennomført u18 sammenlignet med perioden før. Konfliktrådets egne tilbakefallsanalyser tyder på at de ungdommene som faller tilbake etter gjennomført u18, begår mindre alvorlig kriminalitet enn i perioden før.  

Viktige lokale tjenester
Barn og ungdom tester ofte ut grenser under oppveksten. De fleste stopper idet de oppdages første gang. Rapporten avdekker samtidig en mindre gruppe med sammensatte utfordringer som fortsetter å begå lovbrudd. Det er disse vi som samfunn må jobbe videre med. Rapporten underbygger her viktigheten av lokale tjenester som helse, barnevern og fritidstilbud.  

Studien ble gjennomført på oppdrag fra JD. Analysene er i hovedsak basert på data fra Statistisk sentralbyrå, Sekretariatet for konfliktrådene og Domstolsadministrasjonen. 

Les hele rapporten