Ny dansk forskning:

– Konfliktråd virker overveldende godt

De første resultatene fra et større dansk forskningsprosjekt om bruk av konfliktråd i Danmark, er klare. Forskerne konkluderer med at ordningen har meget stor positiv effekt for både fornærmede og gjerningspersoner i straffesaker.

Illustrasjonfoto: en arm med hansker og et brekkjern.

En gruppe forskere i Danmark har samlet inn data fra 88 møter i straffesaker der det er gjennomført mekling i konfliktråd i perioden 2018-2020. Sakene omfatter blant annet vold, trusler, tyveri og innbrudd. Partenes tilbakemeldinger viser at hele 85 prosent fikk det de ønsket ut av meklingen, og at hele 95 prosent mener at tilbudet er en god tjeneste. Kun 3 prosent rapporterte at meklingen var mislykket.

Resultatene er nå presentert i en underveisrapportering og forskerne vil jobbe videre med å hente inn og analysere data. De skal blant annet se på hvordan mekling i konfliktråd ev. påvirker risiko for tilbakefall. De endelige resultatene fra prosjektet er ventet i 2023.

En annen av de involverte forskerne, Lin Adrian ved universitetet i København, påpeker at konfliktrådet kan tilby gjenoppretting og forebygging på en måte som rettssystemet ikke evner. Hun understreker videre at det kreves mye mot for å møte i konfliktrådet, men at gevinstene er betydelige for alle parter.

Christine Wilberg, direktør for konfliktrådet i Norge, synes forskningen fra Danmark er gledelig og håper den kan bidra til å løfte verdien og kjennskapen til gjenopprettende prosess og bruken av konfliktråd.

- Konfliktrådets metode er bruk av dialog og tilrettelagte spørsmål. Mekleren har ansvaret for å legge til rette for en god dialog, og det er partene selv som kommer fram til en løsning. Det ligger det en enorm verdi i, forteller direktøren.

Likevel nedprioritert

I Danmark er konfliktrådet organisert under politiet, og ordningen er betydelig mindre enn her i Norge. Til tross for meget gode skussmål fra brukerne, har konfliktrådsordningen lenge blitt nedprioritert i politiet i Danmark. Prosjektleder Christian B. N. Gade uttrykker til dansk politi at han håper resultatene kan bidra til mer oppmerksomhet rundt konfliktrådet, slik at ordningen kan komme flere til gode.

- Konfliktrådsordningen i Norge, slik vi kjenner den i dag, er utviklet over 30 år, og er et veletablert tilbud som gis over hele landet gjennom våre 12 kontorer og nærmere 140 medarbeidere. Likevel har også vi utfordringer. Sakstallet går ned for ordinære meklingsaker, og vi må hele tiden jobbe for å gjøre våre tjenester bedre kjent. Forskning som dokumenterer verdien av konfliktråd, slik som i Danmark, er svært viktig for å utvikle konfliktrådet videre, og noe vi ønsker å se nærmere på i tiden som kommer, sier Wilberg.

Du kan lese mer om det danske forskingsprosjektet på nettsidene til politiet i Danmark