Stille og rolig pensjonisttilværelse: Nei takk, jeg er mekler i konfliktrådet!

Meklerrollen er motiverende og givende. Som mekler lærer jeg noe nytt og refleksjoner gir meg en utvidet forståelse på hvordan mennesker tenker og reagerer.

Mekler i Innlandet, Bente Melby

Denne gangen er det Bente K. Melby fra konfliktrådet Innlandet som ønsker å dele noen tanker om det å være mekler i konfliktrådet. Bente er 69 år, pensjonist og bor i Kongsvinger.

-Det er givende og motiverende når møtene i konfliktrådet gir en god prosess, når du ser lettelse hos partene når de får snakket sammen og kommer fram til en løsning som er god for alle, sier Bente Melby.

-Plagsomme tanker og bekymringer som kanskje har ligget på partenes skuldre i måneder, kanskje år, plutselig så ser du at dette slipper taket hos partene.

Bente forteller at i noen møter opplever hun at partene kommer som fiender, men forlater møtet smilende og vennlige ovenfor hverandre.

-Det gir en utrolig god følelse, sier hun.

Samfunnsnyttig arbeid

Bente Melby er på sitt femte år som mekler. Hun opplevde mekleropplæringen som intensiv og god. Selv om Bente pensjonerte seg for noen år tilbake hadde hun ikke et ønske om å ha en stille og rolig pensjonisttilværelse.

-Gjennom mitt yrkesaktive liv som sosionom har jeg møtt mange ulike mennesker i ulike livssituasjoner, og som pensjonist hadde jeg et ønske om å fortsatt bidra med samfunnsnyttig arbeid. Jeg samarbeidet litt med konfliktrådet da jeg jobbet i kriminalomsorgen. Så jeg visste litt om arbeidsfeltet.

Derfor var ikke veien lang for Bente Melby å søke da noen tipset om et ledig meklerverv i konfliktrådet Innlandet.

Bente tenker at rollen som mekler er å legge til rette for at to eller flere parter som er i konflikt kan komme sammen og enes om en løsning som alle kan være fornøyd med.

-Det er viktig å skape trygghet og forutsigbarhet for partene både under formøtene og i det gjenopprettende møtet. Derfor må mekler opptre upartisk, fremstå rolige og trygge, vise medmenneskelighet, fleksibilitet og forstå partene på deres premisser og kunne se sakene fra alle partenes perspektiv.

Det er også viktig å ikke gå for fort fram under prosessen i møtet, en må kunne lytte og bruke stillhet. Stillhet gir både partene og mekler tid til å reflektere over hva som har framkommet så langt i prosessen, forteller Bente.

-Denne refleksjonen gir mekler tid for oppsummeringer underveis, tid til å være undrende og en fin anledning til å stille utdypende spørsmål.

Utfordrende rolle

Bente Melby opplever spesielt saker i konfliktrådet som handler om vold i nære relasjoner, som utfordrende.

-Det kan være utfordrende å identifisere og forholde seg til den potensielt psykiske volden mellom partene. Det kan også være krevende å være bevisst på en potensiell manipulasjon og kontrollerende atferd fra voldsutøver. Vold i nære relasjoner er komplekse saker fordi partene fortsatt har en relasjon til hverandre. Dette er saker som berører, og som det er lett å bære med seg i ettertid, fordi jeg tenker på hva som kan skje mellom partene etter møter i konfliktrådet.

Bente forteller at hun synes det er viktig å være bevisst hvilken rolle hun har som mekler i konfliktrådet. Hun er verken rådgiver, terapeut eller dommer.

Fornærmet part og andre berørte

Bente Melby har meklet mange saker. Hun har lyst å trekke fram en sak som handlet om krenkelser. En ung gutt hadde krenket en ung jente. Det var grov mobbing på sosiale medier. Jenta klarte ikke å møte gutten, men mor til jenta ønsket å møte ham. Hun var også berørt av det han hadde gjort.

-Under det gjenopprettende møtet skjedde det noe helt spesielt med gutten da moren til jenta gråtende fortalte hvordan mobbingen hadde gått utover datteren hennes og hvordan hele familien var blitt påvirket av dette.

-Gutten kom med en unnskyldning som moren opplevde som ekte, for i tillegg kom han også med gode forslag til hvordan han kunne gjøre det godt igjen ovenfor datteren hennes.

Bente forteller at av alle saker hun har meklet, har hun sjelden opplevd en så ekthet i en unnskyldning som denne gutten viste.

 

 

 

Gjenopprettende prosess kan være et godt alternativ i integritetskrenkende saker

Konfliktrådene tilbyr gjenopprettende møter for å håndtere konflikter og lovbrudd, også i saker som omhandler vold i nære relasjoner eller andre integritetskrenkelser. Ivaretakelse av partene gjennom å sikre trygghet og sikkerhet ligger til grunn for det arbeidet som gjøres, og det utvises varsomhet i alle saker, spesielt i saker der det kan være ubalanse i maktforhold.

Hver enkelt sak vurderes om den egner seg for konfliktrådsbehandling, og hensyn til fornærmedes behov vektlegges. Det er laget en veileder for vurdering av egnethet og oppretting av kontakt med fornærmede i sivile integritetskrenkende saker, som kan leses her. I integritetskrenkende saker kan den fornærmede ha behov for å få tilbake trygghet og få anerkjennelse for de vonde opplevelsene lovbruddet medførte. Gjenopprettende prosess i slike saker kan bidra til anerkjennelse av urett, plassering av ansvar, bearbeidelse og endring.

Hvis du vil lese mer om konfliktrådets arbeid med vold i nære relasjoner, se her.