Stor interesse for gjenopprettende prosess i Japan

Japan inspireres av norsk praksis for rehabilitering under soning og gjenopprettende prosess. Onsdag 28. februar var seniorrådgiver Karen Kristin Paus på plass i Tokyo for å dele av våre erfaringer og kunnskap fra Norge, og hun tok med seg mange inntrykk tilbake.

Karen fra Konfliktrådet kledd i grønt. Doris Bakken fra Kriminalomsorgen til høyre for Karen.

I Japan ble det avholdt et symposium (konferanse) for et bredt publikum interessert i reformarbeid innen kriminalomsorg. Innsikt fra Norge sto på dagsordenen, og konfliktrådet ble sammen med Kriminalomsorgen invitert for å dele av vår kunnskap rundt rehabiliterende tiltak for gjerningspersoner og tiltak som kan støtte fornærmede – og da spesielt gjenopprettende prosess.

Fra Konfliktrådet deltok seniorrådgiver Karen Kristin Paus, og fra Kriminalomsorgen deltok seniorrådgiver Doris Bakken. Begge to var med som hovedinnledere på symposiet.

Justisminister Ryuji Koizumi ga en åpningshilsen - som viser at konferansens temaer vurderes som viktige og svært aktuelle i Japan. Forsamlingen på om lag 150 deltakere var fra Justisdepartementet, kriminalomsorg, friomsorg, universiteter, ulike organisasjoner og presse. Det ble god mediedekning, og nyhetssendingene kan du se her:

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1027134
https://www.sankei.com/article/20240228-XW6IPGDY45M5NCXYJREV7XSDC4/

Inspirert av Norge

Det var stor interesse for fagfeltet gjenopprettende prosess og vår praksis i Norge med direkte møter mellom partene. Dette er et nytt konsept i Japan, og fikk mye oppmerksomhet. Så langt har de i Japan et system der fornærmede får mulighet til å formulere sine budskap og gi uttrykk for sine følelser, som formidles til den som soner. Den som soner kan så formidle budskap tilbake.

Inspirert av en relativt lav andel tilbakefall etter fengselsstraff i Norge, ønsker Japan å lære mer om vårt arbeid med innhold i straffen. Rehabilitering av straffedømte er et område de selv har jobbet med over tid, blant annet i samarbeid med lokalsamfunn, næringsliv og utdanningssektor. De har erfaring med å få næringslivet til å bidra med arbeidstrening, og det ble fortalt om gode erfaringer fra skipsverft og andre virksomheter. Etter symposiet gikk turen til et av Tokyos populære spisesteder – hvor flere blant betjeningen hadde soningserfaring.

Tilbud om arbeidstrening

Det var videre lagt opp en workshop for om lag 20 deltakere fra justissektor, departement, kriminalomsorg og friomsorg. Her delte de norske representantene kunnskap og erfaringer, og deltakerne delte fra sine virksomheter – blant annet om arbeidstrening i samarbeid med lokalsamfunn og arbeidsliv utenfor institusjonene.

Workshop for justisdepartementet - med Karen i midten

På spørsmål om det hendte at arbeidstrening kunne føre til fast jobb i Japan, ble det forklart at det fantes hinder for dette i lovverket. En annen utfordring er at virksomheter som vil bidra med arbeidstreningsplasser ikke følger opp dette i praksis.

I Japan er kriminalomsorg og friomsorg to atskilte virksomheter. Begge er plassert under Justisdepartementet, men de har lite kontakt med hverandre. I forbindelse med besøket fra Norge ble det imidlertid en økt dialog mellom de to instansene, kanskje til inspirasjon videre!

Besøk til friomsorgstilbud og fengsel

I løpet av oppholdet ble det organisert besøk til et friomsorgssenter, som i Japan er et frivillig tilbud etter endt soning, der tidligere straffedømte søker om opphold som et ettervern, med arbeidstreningstilbud og ulike rehabiliterende tiltak.

På besøk i fengsel

Det norske reisefølget fikk også besøke et stort, moderne fengsel. Der var rehabilitering i fokus, med ulike kurs, utdanning og opplæring. Det ble også utført konkrete arbeidsoppgaver for virksomheter utenfor fengslene, blant annet reklameoppslag for restauranter.

Fengselet var preget av streng militær disiplin, noe fengselsdirektøren sa de var i ferd med å avlære de ansatte. Et konkret tiltak de nå innfører er å bruke navn, og helst også høflighetstittel herr og fru, når de henvender seg til innsatte.

Fangetallene i Japan er lave sett i internasjonal sammenheng, men inntrykket er at en del straffer er relativt lange. Mer informasjon om fangetallene kan du lese her: https://www.prisonstudies.org/country/japan

Som norske gjester var det vanskelig å ta inn over seg at Japan fortsatt har dødsstraff. I samtale med en journalist fikk Karen opplyst at det er lite diskusjon og problematisering av dette spørsmålet i Japan. Både denne journalisten og flere andre var særlig opptatte av Norges strafferammer og ulike straffereaksjoner, og det ble stilt mange spørsmål rundt dette og om straffen til terrordømte Breivik.

Tur som har satt spor

Vel hjemme i Norge sitter Karen igjen med mange inntrykk fra alle møter med ulike fagfolk og fra landet. Fra den lokale kulturen trekker hun frem opplevelsene av høflighet, imøtekommenhet og god organisering – i alt fra symposiet, til køkulturen og ryddigheten over alt i det offentlige rom. Og selvsagt mye mer enn dette.

Vi håper samarbeidet og erfaringsutvekslingene vil fortsette i årene som kommer!

Bakgrunn for besøket

Symposiet i Tokyo ble til som følge av et studiebesøk fra Japan til Norge høsten 2023, der reisefølget blant annet besøkte Konfliktrådet Øst.

Begge aktiviteter ble tilrettelagt av Nippon Foundation i samarbeid med justissektor i Japan.