Vold i nære relasjoner: Hva kan konfliktrådet bidra med?

Å bli utsatt for vold, voldtekt eller seksuell krenkelse kan føre til mange kaotiske tanker, følelser og ubesvarte spørsmål.

De som har vært utsatt for overgrep har ulike behov for hjelp og for noen vil en del av bearbeidelsen kunne være å møte gjerningspersonen på nytt i trygge omgivelser. Konfliktrådet kan bistå med å kontakte den andre parten – samt innkalle, forberede og lede et slikt tilrettelagt møte.

Slike samtaler og oppfølging er et alternativ – eller tillegg - til den ordinære straffeprosessen. Målet med et møte i konfliktrådet er å sikre bedre ivaretakelse av ofrene, bearbeide tillitsbrudd og skadede relasjoner gjennom dialog mellom offer og gjerningsperson. Det tar også sikte på å hindre gjentakelse av overgrep gjennom å bygge opp private nettverk.

Noen trenger å fortelle hva hendelsen har gjort med dem – eller stille spørsmål som bare gjerningspersonen kan svare på. Når volden har skjedd mellom personer som kjenner hverandre – og som må forholde seg til hverandre i framtida – kan et møte ansikt til ansikt bidra til økt trygghet i framtida, og avtaler av praktisk art.  Mange saker blir oversendt fra politiet, men det er også mulig å ta direkte kontakt med konfliktrådet der du bor. Både ansatte og meklere (som i disse saker kalles tilretteleggere) i konfliktrådet har taushetsplikt. Det er gratis å benytte seg av konfliktrådet.

Konfliktrådet er frivillig slik at begge parter må samtykke til å møte. Når samtykket er innhentet vil tilretteleggere ta kontakt med den fornærmede part på telefon først, deretter gjerningsperson og avtale tidspunkt for formøte og tilrettelagt møte. I slike saker vil det være to tilretteleggere – ofte en av hvert kjønn.

I forsamtalen som gjennomføres med hver part for seg (og der den andre parten ikke blir informert om møtetidspunkt) vil det også avklares om det er behov for å ha med støttepersoner, både fra privat og profesjonelt nettverk – samt løfte barnas stemme der det er aktuelt. Aktuelle spørsmål under forsamtalen er:

-Hvilke bekymringer/forventinger/behov har du til møtet? – Hvem andre tenker du er berørt? Du vil også bli nøye informert om hva som skal skje i møtet, hvilke spørsmål du vil få og andre forhold som er nødvendig få snakke om før møtet. Møtet mellom partene skal være forutsigbart for deg.

Web 2 Vold i nære relasjoner

Ikke bagatellisere volden

Før, under og etter møtet vil partene aldri være alene i venterom eller møterom. En tilrettelegger vil alltid være til stede – og de vil også sørge for at partene forlater møtet på ulik tid. Hvis det er behov for flere møter vil partene avtale det.

Tilretteleggere skal opptre upartisk, og vil behandle begge parter med respekt. Det å opptre upartisk er ikke å bagatellisere volden eller truslene, utgangspunktet og forventingen vil være at voldsutøver tar ansvar for volden – når saken har kommet til konfliktrådet.

Om det er ilagt besøksforbud i saken må avtaler gjort i konfliktrådet, holde seg innenfor rammen av det ilagte besøksforbudet.

Målet er ikke at de skal bli enige, med at begge får komme til ordet, lytter til hverandre og kanskje komme med ønsker om hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtiden.

For de som er utsatt kan møtene skape en tryggere fremtid, og for gjerningspersonene kan det være viktig å rydde opp og ta ansvar for det som har skjedd, slik at bl.a. brutte relasjoner kan gjenopprettes.