Hvem kan bruke konfliktrådet?

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at fornærmede og gjerningsperson kan møtes.

Fotgjengere sett overfra.

Halvparten av de ca. 6-7000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, mens resten er saker der privatpersoner ønsker bistand til å løse en konflikt eller uenighet. I sivile saker kan konfliktrådet kan ta kontakt med den andre parten for å spørre om samtykke, mens i straffesaker er samtykke som regel avklart når saken oversendes konfliktrådet.

Eksempler på straffesaker som sendes konfliktrådet er skadeverk, trusler, innbrudd, vold, mobbing og tyverier. Sivile saker handler ofte om konflikter som er oppstått mellom naboer, familie, på arbeidsplassen – eller andre hendelser der de involverte trenger å prate sammen.

Møtet ledes av 1-2 meklere. Det er mulig å ha med seg en støtteperson inn i møtet.

Les historier fra meklingsrommet her.