SLT-håndboken

Denne håndboken beskriver SLT-modellen og hvordan strukturere arbeidet etter modellen. SLT står for:

Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

Modellen sikrer bedre kommunikasjon på tvers av nivåer og tjenester i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT- modellen.

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sett inn konkrete tiltak rettet mot årsakene.

Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etater. Skal vi lykkes med å skape et tryggere samfunn, må kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner samarbeide om dette. Vi har alle et ansvar for økt trygghet til fellesskapets beste.

I denne håndboken finner du informasjon om SLT-modellen, koordinatorrollen og kunnskapsbasert rus- og kriminalitetsforebygging.

Les og last ned håndboken i pdf her

 

Dette må til når din kommune skal implementere SLT

  • Det må ansettes en SLT-koordinator på heltid eller deltid. Koordinatoren sikrer at alle som driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.
  • Det må etableres en styringsgruppeder ledelsen i kommunen og politiet sammen angir klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging i sin kommune, og innlemmer disse målene i planverket.
  • Det må etableres en koordineringsgruppepå virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen avdekker problemer og utfordringer, og setter inn ressurser for målrettet innsats – i tråd med rammene fra styringsgruppen.
  • Det bør etableres et nivå for alle som er i direkte kontakt med barn og unge.  Utførernivået består av ansatte i kommunens egne virksomheter og forebyggende politi. Her regner vi også med frivillige organisasjoner, trossamfunn og næringslivet. På dette nivået kan det også dannes tverrfaglige arbeidsgrupper ved behov.