Ungdomsoppfølging

Mest til fagfolk

Hjemler for ungdomsoppfølging

Påtalemyndigheten kan ilegge ungdomsoppfølgning

  • i medhold av strpl. § 71 a (2) (direkte overføring)
  • som vilkår for betinget forelegg, jf. strpl. § 255, jf. straffeloven § 53 fjerde ledd.

Domstolen kan idømme ungdomsoppfølging

  • som særvilkår for betinget bot, jf. strl. § 53 4. ledd
  • som vilkår for betinget dom jf. strl. § 37 (1) bokstav j

Gjennomføringstiden kan være på inntil 1 år. Loven fastsetter ikke noen minimumstid, men det er i forarbeidene forutsatt at ungdomsoppfølgingen må gå «over noe tid» (Prop. 57L (2013-2014) 10.5.3). I praksis har man ansett 4 måneder som minstetid på linje med det som gjelder for samfunnsstraff.

Valg av overføringsgrunnlag vil ikke påvirke innholdet i reaksjonen, men vil blant annet kunne ha betydning for hvordan saken håndteres videre hvis straffen ikke gjennomføres og for registrering på politiattest.

Vilkår for ungdomsoppfølging

Alder: Siktede må ha vært mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet

Straffeskyld må anses bevist: En beslutning om å ilegge ungdomsoppfølging innebærer en skyldkonstatering, og det stilles de samme beviskrav i disse sakene som for andre påtaleavgjørelser.

Saken må egne seg: Et minimumsvilkår for ungdomsoppfølging er at ungdommen har behov for oppfølging over tid, utover et enkelt meklingsmøte. Det er ikke satt formelle krav verken til lovbruddets art eller alvorlighet, men dette er momenter som vil inngå i egnethetsvurderingen. Ungdommens behov og motivasjon for oppfølging over tid kan også tillegges vekt.

Samtykke: Ungdomsoppfølging krever samtykke fra ungdom og verge. I dette ligger at ungdommen forstår innholdet av straffereaksjonen og at ungdommen ved en eventuell idømmelse er villig til å legge faktum til grunn slik at man kan gjennomføre et gjenopprettende møte. Det er ikke noe krav om at fornærmede skal samtykke til selve reaksjonen, og den fornærmede velger selv om han/hun vil delta i det gjenopprettende møtet.

Nedre og øvre grense for ungdomsoppfølging

Det er ikke satt noen nedre grense for når ungdomsoppfølging kan benyttes. I forarbeidende er det uttalt at det avgjørende for valg av reaksjon er den enkelte ungdoms behov for oppfølging, i tillegg til lovbruddets alvorlighet. Den øvre grensen for ungdomsoppfølging vil sammenfalle med den nedre grensen for ungdomsstraff, og både ungdomsstraff og ungdomsoppfølging vil være aktuelle reaksjoner ved gjentatt kriminalitet. Avgjørende for valg av reaksjon vil blant annet være alvorligheten ved de gjentatte lovbruddene, antall gjentakelser og om de kvalifiserer til en oppfølgingstid utover ett år (Prop. 57 L (2013-2014), 10.3.3.2).

Fornærmedes oppreisnings- og erstatningskrav

Det er ikke tillatt å fastsette vilkår om betaling av økonomisk kompensasjon til fornærmede som en del av ungdomsplanen eller i et gjenopprettende møte med fornærmede, jf. konfliktrådsloven § 25 første ledd a). Påtalemyndigheten må derfor i forkant av hovedforhandlingen undersøke om fornærmede har et slikt krav slik at dette kan pådømmes av retten, jf. strpl. § 3.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.