Mekling i konfliktråd – straffesak

Når politiet har vurdert saken egnet og både fornærmede og gjerningspersonen har sagt ja til det, møtes partene i konfliktråd.

For både fornærmede og gjerningspersonen kan møtet være viktig for å bearbeide hendelsen, komme seg videre i livet og få orden på kaotiske tanker, følelser og ubesvarte spørsmål. Gjerningspersonen får en mulighet til å ta ansvar. Fornærmede kan beskrive sine opplevelser og stille spørsmål som bare gjerningspersonen kan svare på.

Ofte skjer lovbrudd mellom personer som kjenner hverandre fra før – og som de må forholde seg til i framtiden. Da kan det være ekstra viktig å få snakket sammen i trygge omgivelser med meklere til stede. Å treffes i konfliktrådet kan også overvinne spenningen og redselen for det første møtet etter hendelsen. Det er også anledning til å ha med seg støttepersoner inn i møtet og foreldre hvis du er under 18 år.

For mange er det en helt umulig tanke å skulle snakke med den eller de personene som har gjort deg vondt, mens andre har behov for å møte gjerningspersonen ansikt til ansikt.

Mekling i konfliktråd er frivillig. Konfliktrådet kan gi deg mer informasjon før du bestemmer deg for å delta.

Les mer om hva som skjer i et møte i konfliktrådet

Hvordan samarbeider konfliktrådet med politiet?

Det er politiet som vurderer om en sak kan egne seg for konfliktråd. I tillegg må alle involverte parter samtykke til at saken sendes konfliktråd.

Dersom møtet resulterer i en skriftlig avtale, sendes det en kopi av avtalen til politiet. Avtalen har en frist for når den skal være oppfylt. Konfliktrådet sjekker om avtalen er overholdt og gir politiet beskjed om resultatet.

I straffesaker der avtalen er innfridd, og saken dermed er løst i konfliktrådet, vil saken ikke ble registrert på den ordinære politiattesten hvis den er sendt til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a. Saken vil bli ført opp på den uttømmende politiattesten i 2 år, og vil deretter slettes hvis man ikke begår nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff de neste to årene. Her kan du lese mer om politiattest.

Hva skjer hvis avtale ikke inngås eller blir brutt?

Konfliktrådet vil først undersøke med partene om det er aktuelt med et nytt meklingsforsøk eller om det er grunn til å endre avtalen.

Hvis dette ikke er aktuelt, returneres saken til politiet som ikke løst i konfliktråd. Politiet kan da vurdere andre strafferettslige reaksjoner i saken.

Henlagte saker

Det kan også være ønskelig at parter i saker som av ulike grunner er henlagt, får anledning til å møtes til mekling i konfliktråd. Det kan f.eks. være aktuelt der gjerningspersonen er under 15 år. Saken blir da henvist til konfliktrådet som sivil sak. Konfliktrådet vil da ta kontakt med partene for å høre om de ønsker å møtes til mekling. Dersom mekling ikke finner sted, partene ikke blir enige eller avtalen blir brutt, vil saken bli lukket hos konfliktrådet og ikke returnert til påtalemyndigheten. Henvisning av meklede saker til konfliktrådet er derfor ikke en egnet erstatning for en strafferettslig reaksjon. Likevel kan dette være en fin mulighet for partene til å komme sammen for å løse en vanskelig situasjon.

Om mekling i straffesaker

I 2020 mottok konfliktrådet 1 939 straffesaker og 1622 henlagte saker til mekling.

Vold, skadeverk, tyverier og trusler utgjør de vanligste saksforholdene.

Les mer i statistikk og rapporter

Hva skjer i en straffesak?

Hva er et gjenopprettende møte?

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.