Møter mellom mennesker – for et tryggere samfunn

Til slutt denne gjenopprettende uka vil vi få trekke fram visjonen for konfliktrådets arbeid: “Møter mellom mennesker – for et tryggere samfunn”, og tillate oss å se inn i krystallkula for veien videre. Er gjenopprettende prosess et håp for framtida?

Møter mellom mennesker for et tryggere samfunn

Visjonen uttrykker betydningen av menneskemøter og møteplasser som en forutsetning for å nå målet om et tryggere samfunn. Vi har en bred forståelse av trygge samfunn: Det er samfunn som styrker menneskers livskvalitet gjennom fravær av frykt for kriminalitet, og gjennom nærvær av gode, helsefremmende relasjoner.  

Vi legger til rette for dialog mellom enkeltmennesker. Vi skaper arenaer for koordinert samhandling mellom offentlige og private aktører. Vi etablerer møteplasser, lokalt og nasjonalt, for erfaringsdeling og kunnskapsformidling.

(https://konfliktraadet.no/virksomhetsstrategi-2023-2025/ ) 

Møter og dialog mellom mennesker etter lovbrudd og i konflikter, er særlig viktig i vår tid for å snu negative konflikteskalerende tendenser, fordommer og stereotypier, og forebygge lovbrudd slik meklerne var inne på i det forrige oppslaget denne uken.

Det personlige møtet mellom partene ansikt til ansikt i en trygg og godt forberedt ramme, ledet av upartiske meklere, gir mulighet til nye innsikter, endring og konfliktnedtrapping. Det kan bety positive endringer for den enkeltes situasjon, som også kan være viktige for et helt lokalsamfunn. I konfliktrådets møter kan gode krefter mobiliseres i den enkelte og sammen for et trygt samfunn som evner å inkludere mennesker, ikke minst barn og ungdom som trenger støtte for å komme ut av dårlige miljøer.  

Om gjenopprettende prosess  

Et gjenopprettende møte er partens prosess, det er de som selv setter ord på hva som har skjedd og hva som er viktig for dem nå. Å delta aktivt i dialogen kan ikke minst bidra til å få stilt viktige spørsmål som bare den andre parten som kan gi svar på. Konsekvenser av handlinger kommer ofte bedre fram gjennom en direkte dialog mellom partene. Det kan også være viktig for partene å se hvem andre som har blitt berørt av situasjonen eller det som skjedde. Kanskje var det deres familie, venner, eller andre? 

Når partene i møtet har delt hvordan de har opplevd det som har skjedd og hvem det har berørt, åpner dette også for å ta ansvar for konsekvensene. Hva skal til for at situasjonen nå kan bli bedre? Etter et lovbrudd gis gjerningspersonen på denne måten mulighet til å rette opp skader og urett så godt det lar seg gjøre. Å møtes personlig ansikt til ansikt åpner for å se hverandre i et nytt lys, og kanskje også se nye sider. Denne erfaringen kan være kimen til positive endringer også framover. 

Ved å ta aktivt del og få snakket sammen i en trygg ramme etter alvorlige og vonde hendelser, kan partene gjenvinne trygghet og oppleve mestring. Det kan også bli lettere å få lagt hendelsen mer bak seg og gå videre i livet. Konfliktrådet driver ikke med terapi, men gode dialoger mellom mennesker kan ha positive effekter. Det kan være befriende å få stilt det spørsmålet og få sagt det som var viktig for deg til rette person i et godt forberedt møte, kanskje også med andre personer til stede som begge parter ønsker skal være der sammen med dem.  

De som møtes til gjenopprettende møter i konfliktrådet kan også bestemme seg for å inngå en avtale om det som er viktig for dem nå, og kanskje hvordan de ønsker at situasjonen skal være framover.   

Konfliktrådene gjennomfører en brukerundersøkelse blant brukerne av våre tjenester, og de fleste av respondentene svarer at de vil anbefale konfliktråd til andre. Flere resultater kan du lese her.

Vet du om denne muligheten?  

Dette er overskriften på en informasjonsbrosjyre vi har laget spesielt for de som har vært utsatt for et lovbrudd (fornærmede part i straffesaker). Vi erfarer at det fortsatt er langt igjen før kunnskap om konfliktrådet er allment kjent i samfunnet, og særlig hvilke muligheter gjenopprettende møter kan gi fornærmede for å gjenvinne sin trygghet. Derfor har vi laget en egen side rettet spesielt mot dem.

Blant saker konfliktrådene mottar hvert år utgjør voldssaker den største sakstypen. Forutsetningen for et møte i konfliktrådet mellom fornærmede og gjerningsperson etter alvorlige lovbrudd, er at gjerningspersonen(e) har erkjent de faktiske forhold i saken og ønsker å gjøre opp for seg. Fornærmede kan i slike tilfelle ha stort utbytte av en gjenopprettende prosess nettopp som tidligere beskrevet, for å bearbeide hendelser og få tilbake sin trygghet.  

Den som har vært utsatt for et lovbrudd (fornærmede part) kan både selv ta initiativ til et gjenopprettende møte med gjerningspersonen, f.eks. ved å ta direkte kontakt med konfliktrådet, eller de kan bli kontaktet i forbindelse med en straffegjennomføring for et mulig gjenopprettende møte.  

Se oversikt over alle landets konfliktråd HER.

Konfliktrådets meklere og gjenopprettende prosess - som ringer i vannet 

I konfliktrådet er den aller viktigste ressursen meklerne våre som gjør dette som en frivillig innsats på sin fritid. Meklerne er oppnevnt for 4 år av gangen. Deres viktigste kvalifikasjon er deres personlige egnethet til meklerrollen. Konfliktrådet gir samme opplæring til alle landets meklere, og følger dem videre opp med veiledning og faglige oppdateringer blant annet på meklersamlinger.  

Per i dag er det på landsbasis om lag 450 meklere tilknyttet de 12 konfliktrådene. Sammensetningen av meklere skal være bred og ha god representativitet fra alle landets kommuner. Over de 30 årene konfliktrådene har eksistert er det mange innbyggere som har fått erfaring med å være mekler, og det kommer stadig nye til. På denne måten bidrar konfliktrådet til å bygge erfaring og kunnskap i befolkingen om hvordan vi kan møte konflikter og lovbrudd på en konstruktiv framtidsrettet måte.  Kanskje vil gjenopprettende prosess som ringer i vannet bli framsnakket av de som har deltatt enten som meklere eller parter slik at dette til slutt har blitt allmenn kunnskap? 

Og det finnes mange flere aktører i samfunnet som bidrar til det samme – blant annet i frivillig sektor, som eksempelvis Gatemekling i Røde Kors og i utdanningssektor der det ved enkelte skoler er et system for elevmekling. Når jeg først begynte som mekler i konfliktråd på 90-tallet var en første tanke som slo meg - hvorfor er ikke dette pensum i skolen? Kommunikasjon og konfliktløsning er jo kunnskap vi alle har nytte av i livet.  

Å mobilisere de gode ressursene i lokalmiljøet var en grunntanke for konfliktrådsordningen som stadig er aktuell på flere måter, nå også gjennom egne straffereaksjoner for ungdom, som bygger på en gjenopprettende tilnærming. Disse reaksjonen kan du lese mer om HER

Mekling og dialogfeltet er aktuelt på mange arenaer i samfunnet, som en klok måte å finne fram til varige og gode løsninger som de berørte partene føler eierskap til, som gir mulighet for vekst og endring av konfliktsituasjoner. 

Lokalsamfunn som evner å løse og lære av konflikter, som mobiliserer støtte og ressurser rundt mennesker i vanskelige situasjoner, og i konflikter fremmer trygge, åpne lokalsamfunn – det er en grunnstein i et demokrati, intet mindre.  

Mange ser til Norge 

Konfliktrådene i Norge var blant de første i Europa med en landsdekkende og statlig meklingsordning. Denne ordningen, som både omfatter straffesaker og sivile saker, får mye oppmerksomhet fra andre land, og vi mottar stadig besøk fra ulike grupper. I høst kan vi nevne besøk fra en gruppe studenter fra masterstudie i konfliktløsning ved Universitetet i København. En annen delegasjon kom helt fra Japan, og var opptatt av gjenopprettende prosess som del av reintegrering i samfunnet for de som har sonet fengselsdommer. Konfliktrådene har i tillegg et pågående prosjektsamarbeid med Estland, der en tverrfaglig gruppe med fokus på barn og unge nettopp besøkte konfliktrådet og samarbeidspartnere i Bergen. Og akkurat denne uken gis det mekleropplæring fra to av konfliktrådets kursinstruktører til meklere i Estland.

Trioen Tale Storvik , Annegrete Johnson (estisk prosjektleder) og Kjersti Lilloe-Olsen. På plass i Estland med flinke, estiske meklerspirer.

Det å delta i denne internasjonale uken for å fremme gjenopprettende prosesser er viktig for oss. Vår visjon er å bidra til trygge samfunn ved at vi fremmer praksisen for dialog etter et lovbrudd og i konflikter. På denne måten kan vi sammen bidra til å lære av det som skjedde, forebygge at det skjer igjen og få bearbeidet vonde følelser og opplevelser. Slik kan vi lettere legge noe bak oss, eller forsone oss med det som har skjedd uten at det skal definere oss og hvem vi vil være framover.   

Økt bruk av gjenopprettende prosess er en god utvikling som kan bidra positivt i samfunnet på mange vis, og vi er stolte av å være en del av denne utviklingen.  

Vil du følge med på utviklingen av dette området også internasjonalt er «European Forum For Restorative Justice» det sentrale faglige møtestedet for både praktikere, forskere og andre som er interesserte i utvikling av gjenopprettende prosess. Les mer på nettsiden deres: https://www.euforumrj.org/en