Konfliktrådets virksomhetsstrategi for 2023-2025

Konfliktrådet har hatt en virksomhetsstrategi gjeldende for perioden 2019-2025. Vi har sett at denne virksomhetsstrategien ikke lenger er like relevant. Det er de siste årene gjort mye arbeid knyttet til hvordan vi bør utvikle konfliktrådet for fremtiden, og vi har derfor oppdatert virksomhetsstrategien for perioden 2023-2025. Vi har valgt et 3-års perspektiv, for å kunne gjøre nødvendige endringer om ikke for lenge, samtidig som den skal ligge fast over en periode.

Prosessen har ført frem til en oppdatert styringspyramide, som viser hvordan virksomhetsstyringen i konfliktrådet henger sammen. Vi har endret styringspyramiden til å være i tråd med dagens rammer og føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet, og mål som er besluttet av konfliktrådet. Det er ingen endringer i vår visjon eller våre verdier, men vi har utarbeidet nye tjenestemål og brukermål som er synliggjort i den oppdaterte virksomhetsstrategien. Vi har også definert 5 strategiske satsningsområder for å tydeliggjøre hvor vi skal ha fokuset vårt for bygge opp under tjenestemålene og brukermålene for konfliktrådet. Den oppdaterte virksomhetsstrategien er forankret hos konfliktrådets ledere og tillitsvalgte.

 

Oslo, 15. oktober 2023

Christine Wilberg

Direktør, konfliktrådet

Styringspyramiden gir en visuell fremstilling av retningen organisasjonen styrer mot fram mot 2025, med samfunnsoppdraget som det øverste nivået.

Mens visjonen uttrykker motivasjonen for vårt arbeid, forteller brukermålene hvilken tilstand vi ønsker å oppnå med våre tjenester.

Tjenestemålene sier noe om hvilke tjenester vi leverer og hva som skal kjennetegne dem. Satsingsområdene er definert for å tydeliggjøre hvor vi skal ha fokuset vårt for å bygge opp under tjenestemålene og brukermålene.

Selve bærebjelken og grunnplanet i styringspyramiden, er våre verdier. Verdigrunnlaget skal prege og styrke vår samhandling med brukere, samarbeidspartnere og kollegaer.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser, som innebærer at parter og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap bestemmer hvordan virkningene skal håndteres. Konfliktrådet ivaretar fornærmede, pårørende og gjerningspersoner ved å tilby tilrettelagte møter i sivile saker og straffesaker. Konfliktrådet har et særlig ansvar for å følge opp ungdom, og hindre framtidig kriminalitet gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Å forebygge kriminalitet er et felles ansvar for offentlig sektor, på alle nivå, samt private aktører og sivilsamfunnet. Sekretariatet for konfliktrådene innhenter kunnskap om kriminalitetsforebygging, vold i nære relasjoner og radikalisering og sørger for å skape arenaer der kunnskapen kan formidles og deles mellom relevante aktører på tvers av sektorer, både nasjonalt og lokalt i den enkelte kommune.

Visjonen uttrykker betydningen av menneskemøter og møteplasser som en forutsetning for å nå målet om et tryggere samfunn. Vi har en bred forståelse av trygge samfunn: Det er samfunn som styrker menneskers livskvalitet gjennom fravær av frykt for kriminalitet, og gjennom nærvær av gode, helsefremmende relasjoner.

Vi legger til rette for dialog mellom enkeltmennesker. Vi skaper arenaer for koordinert samhandling mellom offentlige og private aktører. Vi etablerer møteplasser, lokalt og nasjonalt, for erfaringsdeling og kunnskapsformidling.

Fellesnevneren er: Møter mellom mennesker – for et tryggere samfunn.

Konfliktrådet tilbyr meklingstjenester, strafferettslige reaksjoner og forebyggende tjenester. Konfliktrådet er opptatt av tjenestene skal være tilgjengelige, brukerorienterte og ha god kvalitet. De strafferettslige reaksjonene skal samtidig ivareta rettsikkerhet og være individuelt tilpasset. Konfliktrådets forebyggende tjenester skal være kunnskapsbaserte, relevante og målrettede.

Konfliktrådets to brukermål er at konflikter løses så nært som mulig de berørte parter, og at ungdom og unge voksne lever et kriminalitetsfritt liv etter gjennomført straff. Konfliktrådet tilbyr gjenopprettende prosess, som gir flere personer mulighet til å gjøre opp for seg og gjenopprette brutte relasjoner. Det styrker også lokalsamfunnets evne til å håndtere konflikter og forebygge kriminalitet. Gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd kan lovbrytere gjøre opp for seg i møte med fornærmede, og samtidig delta i aktiviteter og tiltak som skal bidra til at lovbryteren avstår fra kriminalitet i fremtiden.

 • Vi skal gjøre konfliktrådet bedre kjent
 • Vi skal ha likeverdige tjenester i hele landet
 • Vi skal levere tjenester som er tilpasset brukerne våre
 • Vi skal fremskaffe bedre kunnskapsgrunnlag
 • Vi skal bygge konfliktrådet for fremtiden

Verdiene danner grunnlag for felles organisasjonskultur, signaliserer hvem vi er og vil være, og er retningsgivende for intern og ekstern samhandling og atferd. Vi har tre verdier med en beskrivelse av hva vi forstår med disse:

Kvalitet

 • Vi har alltid mottakeren av tjenestene våre i tankene
 • Vi fremmer kunnskapsbaserte fagmiljøer og allsidig kompetanse
 • Vi står for enhetlig praksis sånn at du kan kjenne oss igjen uansett hvem av oss du møter

Nytenkende

 • Vi tør å tenke nytt og annerledes
 • Vi har tro på endring
 • Vi bidrar til å løse utfordringene når nye behov oppstår

Tro på mennesket

 • Vi møter mennesker med tillit
 • Vi har tro på at møter beveger mennesker
 • Vi ser mennesket bak handlingen