Vi skal utarbeide en oversikt over hva vi trenger av kunnskapsgrunnlag og FoU, både for å få tilstrekkelig styringsinformasjon for å gi kunne si noe om effekten av våre tjenester, og for å utvikle tjenestene til å gi ønsket effekt. Vi skal videreutvikle bruken av brukerundersøkelser for å få brukernes innspill til mulige forbedringer av våre tjenester. Vi skal bygge mer kunnskap om hvordan ulike tiltak i ungdomsreaksjonene fungerer, og bruke kunnskapen aktivt for å få til god straffegjennomføring.

I samarbeid med andre skal vi utnytte kompetanse og datamateriale ved å innhente, sammenstille og analysere data. Vårt informasjonsgrunnlag er fundamentet for at vi skal kunne tilegne oss kunnskap om utviklingstrekk som vil kunne ha betydning for våre tjenester.

Vi skal utvikle vårt europeiske samarbeid, særlig gjennom Europeisk forum for gjenopprettende prosesser.