Sted: Digitalt
Tid: 12. oktober kl 9:00 - kl 15:30

Påmeldingsfrist: 08.10.2021 16:00

RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette. På seminaret settes det fokus på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

Målgruppe for seminaret: Alle som jobber med sårbar ungdom og ungdom involvert i kriminalitet (SLT, politi, barnevern, utekontakter, helsetjenesten, skoleansatte, asylmottak, flyktningtjenesten, frivillige organisasjoner m.m.)

Forelesere og program kommer.

Les mer om seminaret på nettsidene til RVTS Midt

Du kan melde deg på allerede nå!

Det vil bli arrangert regionale samlinger i tilknytning til det nasjonale seminaret. Informasjon om dette vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene til de ulike RVTSene.

For mer informasjon om de regionale samlingene, kontakt RVTS i din region:

RVTS Nord: Kirsten Eriksen (Kirsten.Eriksen@unn.no)

RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen (merethe.garnes.hellen@stolav.no)

RVTS Vest: May-Irene Wergeland (may-irene.wergeland@helse-bergen.no)

RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade (pernille.lavoll.baade@rvtssor.no)

RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk (line.vollebaek@rvtsost.no)

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.

Hvordan skifte fokus fra barn og unge som pasienter, til barn og unge med kraft og mening? Dette setter Statsforvalteren i Agder fokus på i et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema er ungdommens ressurser.

Dato og tid: 20. august 2021 08.30 - 10.45
Sted: Clarion hotell Tyholmen eller digitalt ved å følge lenke på Statsforvalteren i Agders facebook-side: https://www.facebook.com/StatsforvalterenAG/
Arrangør: Statsforvalteren i Agder
Målgruppe: Ledere og ansatte i kommunale/private tjenester som arbeider med barn og unge - innen oppvekst, helse, NAV og barnevern. Og andre interesserte fra frivillige og ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.

Se hele programmet og meld deg på,  på nettsidene til Statsforvalteren i Agder

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.

Skolerunde

Rundt juletider begynte politiet å etterforske en omfattende mobbesak i Trondheim. Tre elever skal i varierende grad ha blitt utsatt for mobbing gjennom flere år, både via sosiale medier, ansikt til ansikt, på skolen og i fritiden. Mobbingen skal ha startet i grunnskolen og fortsatt inn i videregående.

– Denne saken stikker seg ut både i omfang og karakter, sa politibetjent Tor Erik Rønne da Adresseavisen intervjuet ham om saken i februar.

Har beklaget seg

Nå er politiet ferdig med etterforskningen. Politibetjent Rønne forteller at blant andre 13 mistenkte er avhørt.

– Noe av mobbingen har skjedd mens de mistenkte var under den kriminelle lavalderen på 15 år, sier politibetjenten.

12 av de 13 mistenkte er fremdeles under 18 år.

– Alle har bidratt med sine forklaringer. De har kanskje ikke sett omfanget eller sammenhengen, og sin rolle i et større spill. Det er mange som har beklaget seg og er lei seg for det de har bidratt med, sier Rønne.

For det er mobbingens omfang politiet mener er det helt spesielle med saken. De viser til at mobbingen skal ha skjedd på tvers av skoler i byen.

– Det er sannsynligvis flere hundre ungdommer i Trondheim som har hørt om de fornærmede og helst med negativt fortegn. Det er ikke sikkert alle har vært bevisst på at det er en mobbesak. Vi vet ikke hvordan de har tenkt rundt det, men omfanget er større enn de 13 mistenkte som har vært inne til avhør, sier Rønne til Adresseavisen.

Politiet er også tydelig på at bruk av sosiale medier har vært sentralt i ryktespredningen. Politibetjent Rønne tror den negative ryktespredningen kan ha bidratt til å senke andres terskel for å si noe stygt om de fornærmede.

– Det er totalbelastningen som er det groveste. At så utrolig mange hakker på noen veldig få, forklarer han.

 

Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets, mener idretten opplever et tilfang av netthets som ikke er idretten verdig. Han ber foreldre komme mer på banen som gode forbilder.
Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets, mener idretten opplever et tilfang av netthets som ikke er idretten verdig. Han ber foreldre komme mer på banen som gode forbilder.

Voksne med dårlig nettvett

Konfliktrådet har tidligere omtalt netthets som et omfattende problem i idretten, og at Trøndelag fotballkrets daglig jobber med saker som handler om netthets.  Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets, omtaler netthets som et problem som øker i omfang og i bruk av ressurser. Saltvik etterlyser at foreldre må komme mer på banen:

– Foreldrene må involvere seg mer, jeg tror, den økende netthetsen kan være et uttrykk for at foreldrene ikke er så tett på barna sine som vi skulle håpe eller tro, sier han.

De voksne er rollemodeller for hvordan barna skal oppføre seg mot andre, og det er ikke alt de voksne skriver på nett, som imponerer Saltvik.

– Barn og unge leser det voksne skriver, og det kan være rimelig lavt nivå på det som publiseres av voksne i sosiale medier og i kommentarfelt. Dermed senkes også terskelen på hva som er lov å si og skrive blant barn.

Hans_Christian Askheimer
Hans Christian Askheimer, rådgiver i konfliktrådet Troms etterlyser også foreldre som gode forbilder. Han har god erfaring med å få løst mobbesaker i konfliktrådet og skulle ønske flere brukte konfliktrådet mer i slike saker.

Mobbesaker i konfliktrådet

Konfliktrådene har mange mobbesaker i løpet av et år, og rådgiver i Konfliktrådet Troms, Hans Christian Askheimer, mener at de voksne, de som skal ha en oppdragerrolle for barna, utviser dårlig nettvett og at de ikke er så gode forbilder som man skulle ønske at de var. Det dreier seg om nedsettende, truende og krenkende kommentarer i sosiale medier og i kommentarfelt ellers, fortalte han til konfliktraadet.no tidligere i år.

Og mens de voksne utøver dårlig nettvett ganske åpenlyst, skjuler de yngre det mye mer, fortalte Askheimer. Han mener også at mange konflikter kunne vært unngått hvis foreldre var flinkere til å sette grenser, og forholde seg til de aldersgrensene som gjelder for for eksempel snapchat og tellonym.

 

Mekling i konfliktrådet

Askheimer har god erfaring med mekling av saker i konfliktrådet, og at det ofte er til det beste for alle parter.

– Hos oss i konfliktrådet har de mulighet til å snakke om det med hverandre, og ofte blir de omforent og lar hverandre være i fred. Det er ingen annen arena hvor de kan snakke sammen på den måten, sier Akheimer, som oppfordrer til mer nettvett – både blant vokse og barn.

 

Avgjørelse

Avsnittsleder Mihle ved forebyggendeavsnittet sier til Adresseavisen at sakene mot de 13 mistenkte ungdommene nå er påtalemessig avgjort.

– Saken blir oversendt og forsøkt avgjort i Konfliktrådet som sivil sak. Straffesaken er henlagt for alle 13 mistenkte med henleggelsekode avgjort utenfor straffesak, opplyser han.

Illustrasjonsbilde: en hånd tar etter småvarer i en klesbutikk

Sitatet er hentet fra et brev en ungdom skrev til butikken han nasket i etter at han hadde løst saken sin i Konfliktrådet. Butikken anmeldte nemlig gutten til politiet. Det ble opprettet en straffesak, gutten ble siktet. Straffesaken kom til konfliktrådet og ble meklet der. Butikkeier og gutten møttes ansikt til ansikt.

Vi er inne i desember, og det er ikke uvanlig at naskeri tar seg noe opp i denne perioden. Jevnt over ser vi en økning i antall naskerisaker som kommer til konfliktrådet i januar, fordi det tar noe tid etter at hendelsen har skjedd, til påtale og til at saken blir oversendt Konfliktrådet.

– I konfliktrådet har vi ca. 600 saker årlig som handler om naskeri, og mange av dem har unge gjerningspersoner. Når disse ungdommene møter til mekling hos oss, er målet at de skal snakke sammen og komme fram til hva de kan gjøre for at de kan legge saken bak seg, forteller informasjonssjef Gro Jørgensen.

Hun berømmer butikkeiere som bruker tid i en hektisk hverdag til å møte ungdom og gir dem en innsikt i hva det kan bety for framtiden deres dersom de fortsetter å stjele.

–  Konfliktrådet behandler sakene raskt. I gjennomsnitt tar det tre-fire uker fra saken mottas i konfliktrådet til den avsluttes, og mange gir uttrykk for at det er godt å kunne gjøre opp for seg på en skikkelig måte. Ofte skjer jo naskeriene i nærmiljøet, og da er det fint å kunne gå innom butikken seinere, uten å være engstelig for hva som skal skje – både for butikkpersonalet sin del – og for den som gjorde noe dumt, sier Jørgensen.

Mekling i Konfliktrådet er gratis, og en tjeneste som tilbys alle, uansett alder. Her kan du lese mer om hva som skjer før, under og etter et meklingsmøte.

- Det skjer ofte at slike saker blir løyste i konfliktrådet, seier leiar i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, Ellen Ystgaard Tjemsland. Ho forklarer at før sjølve møtet der dei involverte ungdommane møtest ansikt til ansikt, ligg det eit grundig forarbeid med forsamtalar. Nokre gonger kan det avklara misforståingar.

-Så erfarer me at konfliktar har eskalert fordi ein tredje person blandar seg inn og gir historia og valdshendinga eit eige liv. For å unngå ein type eskalering bringar me partane saman og dei som er ramma, får fortalt historia si, sa konfliktrådsleiaren i eit intervju med NRK måndag.

Sidan skulestart har det vore fire masseslagsmål mellom jenter på Hersleb vidaregåande skule i Oslo, og skulen seier dei aldri har opplevd liknande. Ungdommar har forklart at slåstkampane har oppstått fordi ei jente frå ei gruppe har "blikket" ei jente frå ei anna gruppe. Fleire videoar frå tumultane sirkulerer på snapchat. På ein av videoen ligg ei jente på golvet, medan fleire står over og slår. Skulen har prøvd å mekla, men det har ikkje gitt resultat. Både mobbeombodet og rektor håpar partane vil møta til mekling i konfliktrådet.

Førebyggja frykt

Frykt for å møta på skulen etter slike hendingar, er ikkje uvanleg. I tidlegare saker i konfliktrådet har ungdommar fortalt at dei har vore redde for det som kan møta dei på skulevegen eller i klasserommet. Ved å møtast ansikt til ansikt kan gjerningspersonen og den som var utsett for den valdelege handlinga, få snakka saman.

- Gjerningspersonen får moglegheit til å ta ansvar for det som er skjedd. Den som har vorte utsett for handlinga kan gi uttrykk for konsekvensane og kva som skal til for å bøta på skaden og retta opp igjen balansen. Mange får skværa opp. Gjennom forsikringar frå gjerningspersonen kan møtet reduserer frykta for at noko slikt skal skje igjen, seier Ellen Ystgaard Tjemsland.

Avtale om framtidig møte

Det er frivillig å møta i konfliktrådet. Dersom det er ei straffesak – og det ikkje blir inngått nokon avtale mellom partane, blir saka returnert til politiet. Då er det opp til politi/påtala kva reaksjon som skal givast. Men ifølgje konfliktrådsleiaren, endar dei fleste sakene med avtale. Avtalen kan til dømes innehalda økonomisk erstatning dersom klede eller gjenstandar er øydelagde, at gjerningspersonen ber om unnskyldning - og forsikringar om at handlinga ikkje skal gjentakast.

-Dessutan er det viktig at avtalen inneber ei semje om korleis dei skal oppføra seg mot kvarandre når dei møtest på skulen, i butikken eller ein annan stad i nærmiljøet. På den måten kan avtalen redusera engstelsen dei måtte ha for kva som skjer når dei møtest igjen.

Saka frå Hersleb skule vart oversend Konfliktrådet i Oslo og Akershus denne veka, og i løpet av få dagar vil meklarar ta kontakt med ungdommane – og deira føresette dersom dei er under 18 år.

Fleire fornærma som har fått nakenbileta sine delt vidare frå andre fortel om ein kvardag som er prega av angst, mobbing, høgt fråvær på skulen og ei kjensle av å stå åleine.

Ei jente som no er 19 år fortalde i konfliktrådet at ho som 16-åring sende nakenbilete av seg sjølv til den dåverande kjærasten sin. – Det var jo ei forventning om å senda nakenbilete fordi «alle andre» gjorde det og eg gjorde det fordi eg stolte på han eg var saman med. Då fekk eg liksom ei stadfesting på at eg var digg, men det burde eg ikkje gjort. For då det vart slutt og han delte dei bileta vidare så rasa heile verda saman. Heldigvis går det betre med meg i dag.

Tall vedr nakenbilder 2

Ikkje fordømmelse

Vi veit at den fornærma kan vera unge menneske i sårbare situasjonar som står på terskelen til vaksenlivet. Då er det viktig at vedkommande blir møtt med forståing og ikkje fordømmelse.  I meklingsmøtet kan slike saker by på sterke kjensler. Nokon bryt saman i gråt og seier at det var berre den som fekk biletet som skulle sjå det, ikkje alle andre, og at livet ikkje lenger er verd å leva. Då har dei behov for å snakka, reflektera, tenkja og oppleva at dei blir tekne på alvor. Fleire fornærma slit med skuldkjensle, medan andre er sint på gjerningspersonen. Og fordi nokon har valt å dela dei private og intime bileta deira vidare så føler dei seg demotivert for å fullføra utdanning, orkar ikkje å jobba, er redd for å gå ut og føler at livet er sett på vent.

– Eg har ikkje tort å seia det til foreldra mine endå. Og venner snur ryggen til meg, baksnakkar meg og eg blir kalla for hora. Eg skjønner ikkje kvifor vennene mine ikkje støttar meg. Eg har jo ikkje gjort noko gale, seier ei fortvila jente på 17 år. Ho sende nakenbilete av seg sjølv til ein kjærast som sende dei vidare til vennene sine.

 

Kva gjer du viss du får eit nakenbilete?

Viss du får eit nakenbilete eller ein nakenfilm frå nokon som sender det direkte til deg,er det lovleg dersom personen er over 18 år. Viss personen er under 18 år er biletet/filmen å rekna som "framstilling som seksualiserer barn" og å ha noko som helst å gjere med dette blir ramma av straffelova § 311. Det finst rett nok nokre unntak dersom personen på biletet/filmen er mellom 16 og 18 år - og det finst samtykke og likskap i alder og utvikling, men det er aldri lov når personen er under 16 år.

Kva skjer vidare i denne typen saker? Ei løysing kan vera at politiet oversender saka til konfliktrådsbehandling viss partane samtykkjer til å møtast. Ein fornærma part kan ha behov for å ansvarleggjera personen og snakka ansikt til ansikt og kanskje få ei unnskyldning. Det som var kult å gjera då biletet eller filmen vart delt, kan vera utruleg skamfullt, flytte og pinleg i ettertid, men det handlar om å møtast for å ta ansvar for sine eigne handlingar. I Konfliktrådet er det gratis og frivillig å møta og det handlar om å komma fram til løysingar som alle partar kan leva med. Meklarane har forsamtale med kvar av partane slik at møtet skal opplevast trygt og føreseieleg for alle partar og andre ramma.

Ramma partar på begge sider

Det kan vera flautt å snakka med foreldra sine om det ein har gjort og fleire unge kan føla at skamma er for stor. På møta i konfliktrådet skal den fornærma blir teke på alvor og det skal leggjast til rette for at gjerningspersonen skal ta ansvar for handlingane sine.  Det blir gjort eit godt forarbeid med forsamtalar før begge partane møtest. Meklarar eller tilretteleggere leiar møta i konfliktrådet. Partane kan ha med seg støttepersonar eller andre ramma partar som søsken, venner, foreldre, besteforeldre eller annan familie.

Det kan vera nyttig for gjerningspersonen å høyra kva konsekvensar handlinga har hatt, både for fornærma og ramma. I møta i konfliktrådet handlar det ikkje berre om handlinga i seg sjølv, men også kjenslene og synspunkta til partane som er ramma.

Foreldra kontakta politiet etter at ein av gutane vart dytta så hardt at han datt og brekte armen på ein idrettsdag på skulen. Dette meiner dei var gjorde med overlegg, og dei var skuffa over at skulen ikkje hadde teke tak i det. Politiet kontaktar Konfliktrådet og saka blir vurdert eigna for eit stormøte. Alle partar blir innkalla til formøte der det blir gode samtalar, og foreldra ønskjer ein «opprydding» i gutegjengen.

P1060630

Konflikt mellom foreldra

Alle møter til stormøte der det er tre tilretteleggere/meklarar. Både gutane og foreldra bli stilte spørsmål etter tur, ifølgje det skripet med faste spørsmål som blir brukte i eit stormøte. Etter kvart viser det seg at foreldra har meir på hjartet enn konflikten mellom gutane. Alle ønskjer eigentleg ei løysing, men dei underliggjande problema gjer det vanskeleg. Etter kvart spør tilretteleggerne om foreldra kan godta at gutane blir med på eit anna rom og held fram saman med ein av tilretteleggerne. Alle godtek det.

«Sånn vil me ha det»

På dette møtet laga gutane ein plan på korleis dei ønskte å ha det og korleis alle skulle kunna kjenna seg trygge. Det vart skrive ein avtale som vart lest opp for foreldra.

I «voksengruppa» hadde det gått varmt for seg, der var naboskap, vennskap og andre problem diskutert med høgt engasjement. Etter kvart hadde dei likevel vorte såpass samde at dei kunne ta kvarandre i hendene. Dei var òg svært fornøgd med at gutane hadde klart å ordna opp på eigenhand. Dei skulle vera aktive for å prøva å førebyggja mobbesituasjoner framover ved å spørja gutane jamleg korleis skuledagen hadde vore og om avtalen vart følgd opp.

«Det var ein lang ettermiddag og kveld, men det var verd det», var tilretteleggernes samstemde kommentar etter stormøtet.