SLT-modellen: Etablering og organisering

Koordinatorrollen

For å ivareta formålet med SLT-modellen er det avgjørende at det opprettes en stilling eller funksjon som SLT-koordinator. Koordinatorens rolle er å samordne, systematisere, koordinere og være et bindeledd mellom de tre nivåene i SLT-modellen.

For at SLT-koordinator skal få til samordningen på en best mulig måte, er det viktig at SLT-koordinator gis gode rammebetingelser i kommunen, slik som organisatorisk forankring, myndighet.

Det er viktig at SLT-koordinatoren er tillagt myndighet fra styringsgruppen, og følger opp mål fastsatt av denne. Om kommunen ikke har behov for en hel stillingsstørrelse, så bør stillingsstørrelse likevel være stor nok til at oppgavene blir ivaretatt.

Når koordineringsgruppen har initiert og besluttet konkrete tiltak, skal koordinatoren legge til rette for at tiltakene blir gjennomført. Det kan variere hvor tett på selve tiltakene SLT-koordinator er ut fra kommunestørrelse eller lokale utfordringer og behov.

SLT- koordinators arbeid kan i hovedsak beskrives slik:

  • Innhente informasjon og kunnskap om oppvekstmiljøet
  • Kartlegge utfordringsområder
  • Samordne, systematisere og koordinere tjenestene
  • Vurdere og initiere tiltak
  • Strukturere arbeidet
  • Evaluere
  • Dokumentere

Som SLT-koordinator har du en unik mulighet til å heve kvaliteten på det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

SLT-koordinator har ansvar for å ta initiativ til iverksetting av konkrete tiltak. Da er det viktig at arbeidet er forankret i kommuneledelsen, og at ledelsen er tydelig på hvem som kan avgi ressurser og hvem som kan bidra i det praktiske arbeidet. For å skape motivasjon for et forpliktende samarbeid kan det være konstruktivt å spørre deltakerne i koordineringsgruppen hva de selv kan bidra med for å gjøre noe med problemene som er avdekket.

SLT-koordinatoren sitter ikke med fasit, men er en viktig premissleverandør. Deltakerne bør gis ansvar for selv å bidra med konkrete forslag til løsninger. Et tips er å legge frem en utfordring i koordineringsgruppen og så be lederne gå tilbake til sine virksomheter å grovt kartlegge om utfordringene er gjenkjennbare og om bekymringene deles. På følgende koordineringsgruppemøte kan det fremlegges hva som er kartlagt og det vil igjen bekrefte eller avkrefte behov for en felles innsats.

Hvor aktiv SLT-koordinatoren er ved iverksettelse av nye tiltak kan variere. Koordinatoren skal først og fremst initiere og koordinere, ikke gjennomføre tiltakene. Når et tiltak settes i gang, bør det også gjøres klart hvordan dette skal evalueres.

Den viktige huskelisten for SLT-koordinator

Informasjon

Sørg for at alle som er engasjert i SLT-arbeidet holdes oppdatert om hva som foregår. Send gjerne regelmessig informasjon på e-post, eller bruk kommunens nettside som informasjonskanal. Informative møtereferater med klar oppgavefordeling bør også sendes raskt ut etter møtene.

Synlighet

Vær synlig til stede, både i kommunehuset og hos politiet. Her har koordinatoren en enestående mulighet til å løfte det forebyggende arbeidet opp og frem. I de ulike etatene og fagenhetene er det flere som har forebyggende ansvar. Besøk dem, gi dem anerkjennelse og vær deres støttespiller, og sørg for å løfte dem fram internt i organisasjonen.

Struktur

Å sørge for at SLT-arbeidet drives strukturert og ryddig gjør oppgavene mer oversiktlige for alle involverte. Dette sikrer også en langt smidigere overgang den dagen koordinatorrollen skal overlates til en annen. SLT- samarbeidet må være forpliktende og skriftlig formalisert både hos kommune- og politiledelsen.

Motivasjon

Et godt tverrfaglig og tverretatlig nettverk er nyttig, for idéutveksling, motivasjon, inspirasjon og bygging av lagfølelse. Markedsfør gevinstene et forpliktende SLT- samarbeidet vil kunne gi. Et motivert nettverk bidrar til et felles engasjement som er en forutsetning for å lykkes med SLT.

Mer om etablering og organisering:

Se vår film om koordinatorrollen

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.