SLT-modellen: Etablering og organisering

De tre nivåene

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer. Dette er avgjørende for å sikre en god forankring og samhandling. Når de tre nivåene er på plass, kan det gjøres lokale tilpasninger ut fra kommunens størrelse, ressurser og samarbeidsforhold.

1. Det styrende nivået: Styringsgruppen / politiråd

Består av: Lokale toppledere fra kommunen, politiet og eventuelt fylkeskommunen.

Det styrende nivået har ansvaret for kommunenes samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Det er viktig at ansvaret er forankret i toppen av både administrativ og politisk ledelse i kommunen og politiet. En aktiv styringsgruppe er viktig for SLT-modellen. Ved at det styrende nivået får kjennskap til utfordringene i feltet kan de gi nødvendige fullmakter til de koordinerende og utøvende nivåer.

Vanligvis er det ordfører som leder møtet og SLT-koordinator som er sekretær. Mange kommuner har valgt å slå sammen møte i styringsgruppen med politirådet. Dette kan du lese mer om i kapitlet om SLT og politiråd.

Styringsgruppen skal:

  • Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å innarbeide disse i det kommunale planverket.
  • Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om de felt arbeidet rettes mot.
  • Ha det avgjørende ord når det gjelder koordinatorens faglige virksomhet, i samspill med de nettverk kommunen har etablert i SLT-arbeidet.

Møtehyppighet: Styringsgruppen bør møtes minimum fire ganger i året. Hyppigere møtepunkter kan være nødvendig ved oppstart av SLT-modellen.

2. Det koordinerende nivået: Koordineringsgruppen

Består av: Virksomhets-/enhets-/mellomledere fra kommune, fylkeskommune og politi

Koordineringsgruppen har ansvaret for den praktiske koordineringen av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Sammensetningen skal gjenspeile de viktigste oppgavene for SLT-nettverket i kommunen. Deltakerne skal være sentralt plassert i sine respektive virksomheter, med beslutningsmyndighet og nær kjennskap til utfordringene i sin sektor. Det er vanlig at SLT-koordinator leder møtene.

Koordineringsgruppen skal:

  • Ut ifra kunnskapskilder og erfaring avdekke utfordringer kommunen står overfor.
  • Framskaffe kunnskap om hvordan disse utfordringene best kan møtes
  • Fatte beslutninger og sette inn tiltak og koordinere innsatsen på tvers av etatene
  • Sikre effektiv utnyttelse av ressursene og sørge for evaluering

Møtehyppighet: Koordineringsgruppen bør møtes månedlig for å sikre kontinuitet i arbeidet.

3. Det utførende nivået: Det praktiske nivået

Består av: Alle som arbeider direkte med barn og unge i SLT-nettverkets deltakere i kommune, politi og eller frivillig sektor.

Det utførende nivået står for det praktiske rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finner vi funksjoner som er i direkte kontakt med barn og unge. Det kan være ansatte i kommunenes egne virksomheter, forebyggende politi, frivillige organisasjoner, kirken, moskeen, lokalt næringsliv og andre relevante aktører. Arbeidet kan bestå av langsiktige og kortsiktige tiltak, prosjekter og innsatser.

Tydelige møtereferater, klare bestillinger og uttalte forventninger kan bidra til å sikre sammenheng i arbeidet. Dette er en viktig oppgave for SLT-koordinatoren.

Mer om etablering og organisering:

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.