SLT-modellen: Etablering og organisering

Organisering

For at det daglige samarbeidet skal flyte effektivt og at den lokale innsatsen skal treffe så godt som mulig, er man avhengig av en god organisering. 

SLT-modellen må forankres på øverste nivå i kommunen og i politiet. Rådmann og ordfører, samt lokal politileder er helt sentrale på det styrende nivået, og de må bruke sin myndighet til å sikre gjennomføringen av SLT det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Både store og små kommuner benytter SLT-modellen, men ofte er organiseringen tilpasset kommunestørrelsen. I Oslo er arbeidet organisert bydelsvis. I mange av de mindre kommunene har man gått sammen med andre kommuner om en interkommunal koordinator og SLT-organisering.

SLT-koordinator

Modellen er avhengig av en egen koordinator dedikert til arbeidet med SLT. Dette er nødvendig for å sikre at SLT-nettverket har en pådriver og inspirator, som sammen med styrende nivå informerer, koordinerer, og følger opp det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

Evalueringen av SLT-modellen viser at den organisatoriske plasseringen av koordinatorstillingen er avgjørende for SLT-arbeidet som skal gjøres. Koordinatoren må fysisk og organisatorisk gis gode rammebetingelser for å utøve koordinatorrollen. Dette innebærer at koordinator bør plasseres i kommuneorganisasjonen på et sektorovergripende nivå slik at det synliggjøres at SLT koordinatoren handler på vegne av politisk og administrativ ledelse.

Tre nivåer

SLT-modellen er organisert gjennom tre nivåer - det styrende, det koordinerende og det utførende nivået. Det er avgjørende at SLT-samarbeidet foregår systematisk på alle tre nivåene. Når dette er er på plass, kan det gjøres lokale tilpasninger ut fra kommunens størrelse, ressurser og samarbeidsforhold.

For å styrke samhandling og kjennskap mellom disse tre nivåene ytterligere, anbefales det å arrangere en årlig samling for deltakere på alle nivåer. På denne måten blir det enklere for alle involverte å fordele ansvaret for styring, koordinering og utføring av det forebyggende arbeidet. SLT-koordinator skal bidra til god informasjonsflyt på tvers av nivåene.

Forutsetninger for en fungerende SLT-modell

For at SLT-modellen skal fungere og løfte kvaliteten på det forebyggende arbeidet, må følgende sentrale forutsetninger ligge til grunn:

  1. Solid forankring. Lederne på øverste nivå i kommune og politi må forplikte seg til å delta, og til å implementere forebygging i sine fagplaner. Samarbeid på tvers av etater forutsetter mer enn bare velvilje fra de ulike etatene – det trengs myndighet til å forplikte de ulike etatene til samarbeid. Kommunene må ha et politisk vedtak om SLT-arbeidet.
  2. Ansvarlig koordinator. En egen SLT-koordinator som handler på vegne av kommuneledelsen skal være en pådriver og et bindeledd i samarbeidet. Koordinatoren skal sørge for at de aktuelle samarbeidspartnerne møtes regelmessig, avdekker behov, synliggjør ressurser og initierer tiltak hos de ulike deltakerne i SLT-nettverket.
  3. God styring. Koordinatoren må ha nødvendig myndighet ut fra klare mål for hva kommunen ønsker å oppnå og hva som skal til for å nå målene.
  4. Målrettet kartlegging. God kriminalitetsforebygging krever grunnleggende kartlegging av hva som foregår i utsatte miljøer i din kommune. Først når problemene og deres årsaker er kartlagt, er det mulig å vurdere hvilke relevante tiltak som bør iverksettes
  5. Felles problemforståelse. Når ulike tankesett og strategier møtes er det avgjørende at aktørene bruker tid på å komme frem til felles forståelse av hva som er kommunens viktigste utfordringer, og hvilke tiltak som skal settes inn.
  6. Koordinerte tiltak. Basert på kartleggingen skal rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak prioriteres og settes i verk. Aktive, systematiske og koordinerte tiltak er selve hovedkjernen i SLT-samarbeidet.
  7. Systematisk evaluering. Har tiltakene ønsket effekt, eller er det noe som bør gjøres annerledes? En kritisk vurdering er nødvendig for å sikre kvalitet og utvikling i det forebyggende arbeidet.
Mer om etablering og organisering:

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.