SLT-modellen: Systematisk forebygging

Årshjul og planer

Svært mange av de administrative prosessene i en kommune følger en fast tidsplan som er lik fra år til år. Skal man sikre at SLT-arbeidet tas med i disse prosessene, må man være ute i rett tid.

Årshjul

En god struktur er vesentlig for å omsette entusiasme til konkrete samordnede tiltak. Det er viktig å være kjent med hvordan det kommunale systemet fungerer, for å ikke gå glipp av viktige frister eller arbeidsmetoder.

En løsning som flere har god nytte av, er å lage et årshjul for SLT, altså en arbeidsplan der de viktigste oppgavene er fordelt ut over året på hver måned. Slik kan du sikre at arbeidet flyter jevnt og at du kommer i takt med kommunens øvrige planprosesser.

Her er et eksempel på hvordan et årshjul kan se ut:

Eksempel på årshjul

Handlingsplaner

Handlingsplaner og tiltaksplaner gir en god oversikt over satsingsområder i kommunen, og synliggjør hvem i kommunen som har ansvar for hva. Det er flere måter å utforme planene på.

Generelt sett kan man si at en kommunal handlingsplan bør legge til rette både for gode tjenester fra kommunens egne instanser, og for et godt samarbeid med ikke-kommunale instanser og frivillige organisasjoner.

Planarbeidet består av to hovedelementer. På den ene siden en beskrivelse av arbeidsprosessen og hvem som er aktuelle deltakere, og på den andre siden selve planarbeidet; det å utvikle mål og strategier med tilhørende plassering av ansvar og oppfølging.

Start med dagens situasjon

En hensiktsmessig start på planarbeidet kan være å beskrive dagens situasjon i kommunen. Det kan også være aktuelt å gi en kortfattet oversikt over eksisterende tjenester og tiltak i kommunen og andre allerede etablerte samarbeidstiltak. Deltakerne i SLT-nettverket kan så komme med innspill til forbedringer og nye tiltak ut fra sin spesifikke kunnskap og erfaring.

Det er viktig å engasjere flere instanser og aktører lokalt i utviklingen av planen. Dette bidrar til et bredere kunnskapsgrunnlag og at ulike perspektiver blir ivaretatt. Videre sikrer det deltakelse og ansvarliggjøring ved implementering og gjennomføring.

Det overordnede kommunale ansvaret for planarbeidet bør legges til en administrativ leder/enhet i kommunens toppledelse. I store kommuner med mange tjenestetyper bør en ha en prosjektorganisering som sikrer deltagelse fra ulike tjenestetyper og beslutningsnivåer.

Vi har her samlet noen gode eksempler på kommunale handlingsplaner til læring og inspirasjon:

Moss kommune:

Bamble kommune:

Trondheim kommune:

Nes kommune:

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.