SLT-modellen: Systematisk forebygging

Evaluering og dokumentasjon

Det er viktig å få tilbakemelding på om den kriminalitetsforebyggende innsatsen virker og hvordan den oppleves av målgruppen og andre involverte. Dette gir oss mulighet til å lære, forbedre og spre vellykket praksis til andre steder av landet.    

Før man starter opp et kriminalitetsforebyggende tiltak bør man ta stilling til hva slags evaluering som trengs. Evalueringen kan si noe om for eksempel effekt, gjennomføring, brukererfaring eller deltagelse. Samtidig vil tid, kompetanse og tilgjengelige ressurser legge føringer på hva som er mulig å få til. Valg av evalueringsform vil også legge premisser for hvordan tiltaket skal organiseres og hvordan man skal dokumentere underveis.

Virker det?

Det første spørsmålet som som melder seg, er gjerne om tiltaket har virket, altså har det tiltenkt effekt. Når effekten av et tiltak er dokumentert ved hjelp av vitenskapelig metode, sier man gjerne at det er evidensbasert. Det vil da være mulig å si med vitenskapelig sikkerhet hvorvidt det det iverksatte tiltaket har ført til den ønskede virkningen. For å få til dette må man gjennomføre et forsøk med en tilfeldig trukket intervensjonsgruppe og kontrollgruppe.

Det er imidlertid både dyrt og krevende å dokumentere effekt på denne måten. I mange tilfeller vil dette verken være mulig eller hensiktsmessig. Det kan også hende at det er mer behov for kunnskap om andre sider ved tiltaket, som hvordan prosessen har vært og hvordan de involverte har opplevd det. Det finnes heldigvis en rekke andre måter å evaluere kriminalitetsforebyggende tiltak på som kan gi oss en viss indikasjon på om et tiltak virker. I mange tilfeller vil det være godt nok. Likevel, jo mer kostbart inngripende et tiltak er, jo viktigere er det at vi har sikker kunnskap om effekten.

Hva og hvordan skal vi evaluere?

Det er ikke slik at alle tiltak trenger en evaluering, men det bør prioriteres når det er snakk om:

  • Utprøving av nye tiltak
  • Tiltak med overføringsverdi
  • Kostbare tiltak
  • Tiltak med risiko for negative effekter
  • Tiltak som er forankret i regionale eller nasjonale strategier og handlingsplaner

Et tiltak vil kunne evalueres på ulikt vis, avhengig av hvilke spørsmål man ønsker svar på.

Effektevaluering

Prosessevaluering

Følgeevaluering

Har tiltaket hatt tiltenkt effekt? Deltakelse, om tiltaket er gjennomført som planlagt og hvor mye det har kostet. Det er spesielt nyttig dersom innholdet i tiltaket er i en utviklingsprosess

 

Ved hjelp av det nettbaserte verktøyet EasyQuest kan man lage  spørreundersøkelser, for evaluering av bl.a. kurs, arrangement, prosjekt og nettsted. Man kan ta utgangspunkt i en gratis mal og selv enkelt fjerne eller bygge på med relevante spørsmål. Evalueringer kan gjennomføres av kommunen selv, i samarbeid med andre eller av eksterne. Oppdrag om evaluering kan gis til for eksempel kompetansesentre, forskningsinstitutt, høyskoler og universitet. For en enkelt gjennomføring kan man f.eks. benytte seg av  EasyQuest.

Dokumentere

For å sikre kontinuitet i arbeidet og mulighet for evaluering må arbeidet som gjøres dokumenteres. Still deg selv spørsmålet: Er dette arkivverdig?

Sorter arbeidet på:

  • Private notater
  • Arbeid i prosess
  • Ferdig arbeid

Det kan være lurt å lage en strategiplan for kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid med fokus på utvalgte innsatsområder. En slik plan  vil gi et bedre grunnlag for å følge med på utvikling og undersøke om tiltak har effekt, og på den måten målrettet og systematisere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet bedre.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.