Før reaksjonsfastsettelse

Et godt forarbeid før reaksjonsfastsettelsen øker sjansene for en vellykket straffegjennomføring.

God informasjon om straffereaksjonene til ungdommen er avgjørende. For å sikre at riktig reaksjon blir ilagt bør saken også diskuteres i koordineringsgruppen og ungdomskoordinator kan vitne i retten, se mer nedenfor.

Informasjon og samtykke

Det er et vilkår for å få ungdomsstraff og ungdomsoppfølging at ungdommen samtykker til reaksjonen. For å kunne gi et godt og informert samtykke, må ungdommen få god informasjon før reaksjonen ilegges. Informasjonspakken om straffereaksjonene bestående av en animasjonsfilm og et informasjonshefte  kan være gode verktøy å bruke i møte med ungdommen og verge tidlig i etterforskningen.

Konfliktrådet kan i tillegg bidra med å gi ungdommen ytterligere informasjon om innholdet i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Påtalemyndigheten eller domstolen må sørge for at samtykke er innhentet i forkant av reaksjonsfastsettelsen.

KOG

Alle konfliktråd har en eller flere koordineringsgrupper (KOG). Gruppen er tverrfaglig sammensatt og ledes av en ungdomskoordinator fra konfliktrådet (UK). Forutsatt at ungdommen og verge samtykker, kan KOG diskutere hvilke straffereaksjoner som er riktig for den enkelte ungdom, og på denne måten være et rådgivende organ for påtalejuristen som skal vurdere hvilken reaksjon som skal ilegges eller påstås i retten. UK kan også melde inn komplekse problemstillinger underveis i en straffegjennomføring for å rådføre seg med KOG, for eksempel der ungdommen bryter vilkårene for straffegjennomføringen.

UK som vitne i retten

Det vil ofte være nyttig at UK vitner i retten for å informere om de ulike reaksjonene og hvilke tiltak man eventuelt kan fylle en ungdomsplan med. Ikke alle aktørene i retten er kjent med innholdet i en ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, og UK kan si noe generelt om reaksjonene, samt gi sin vurdering av den konkrete saken.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.