Når ungdommen ikke følger alle kravene

Ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har ofte store utfordringer i livet. Det må derfor være en viss aksept for at ikke alle deler av kravene under straffegjennomføringen følges som forutsatt. Det er imidlertid viktig at det reageres ved brudd, og at bruddhåndteringen oppleves rask, forutsigbar og konsekvent.

Det er fire ulike årsaker til at en ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging kan bli avbrutt og straffen omgjort:

Vilkårsbrudd, nye straffbare forhold, at ikke ungdomsplanen kommer i stand eller at ungdommen trekker samtykket.

To gutter som ser på en mobil.

Vilkårsbrudd

Hvordan vilkårsbrudd skal håndteres er regulert i konfliktrådsloven §§ 31 (ungdomsstraff) og 33 (ungdomsoppfølging). Et vilkårsbrudd kan enten være at ungdommen bryter et av vilkårene fastsatt i ungdomsplanen, eller et av de generelle påleggene i konfliktrådsloven § 27. Bestemmelsene gir ungdomskoordinator flere virkemidler ved vilkårsbrudd: Bruddsamtale, innskjerpingsvilkår og ved gjentatte brudd kan det lages ny ungdomsplan med nye tiltak i nytt ungdomsstormøte. I ytterste konsekvens kan straffes omgjøres. Ved mindre vilkårsbrudd kan det være tilstrekkelig med en muntlig advarsel. Ved ungdomsstraff forutsetter bruken av enkelte av virkemidlene samtykke fra politiet og kriminalomsorgen.

Ved valg av reaksjon må ungdomskoordinator vurdere hvor alvorlig bruddet er og ungdommens subjektive skyld. Det vil også være av betydning hvilken type vilkår som er brutt. For eksempel vil det være forskjell på å komme for sent til en avtale og det ikke å møte i det hele tatt. Andre momenter som vil påvirke valg av reaksjon er ungdommens motivasjon for videre straffegjennomføring, hvor stor del av straffen som er gjennomført og om det foreligger gjentatte brudd.

Omgjøring: Dersom ungdomskoordinator beslutter å avbryte straffegjennomføringen som følge av gjentatte vilkårsbrudd, sender konfliktrådet innstilling om omgjøring av straffen til kriminalomsorgen (ungdomsstraff) eller påtalemyndigheten (ungdomsoppfølging). Dersom de er enige i vurderingen, fremmer de en begjæring om omgjøring for retten. Hvis retten omgjør straffen, vil det bli gitt et skjønnsmessig fradrag for den straffen som allerede er gjennomført. Dersom retten ikke omgjør straffen, vil saken bli returnert til konfliktrådet, og straffegjennomføringen vil bli tatt opp igjen. Der ungdomsoppfølging er ilagt av påtalemyndigheten, kan påtalemyndigheten selv ilegge en annen straffereaksjon.

For mer informasjon om vilkårsbrudd, se veileder.

Nye straffbare forhold

Det er et grunnleggende vilkår for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging at ungdommen ikke begår nye straffbare handlinger. Det betyr allikevel ikke at ethvert lovbrudd vil føre til avbrudd og omgjøring av den pågående gjennomføringen. Håndtering av nye straffbare forhold er regulert i konfliktrådsloven §§ 32 (ungdomsstraff) og 34 (ungdomsoppfølging).

Til forskjell fra ved vilkårsbrudd, er det påtalemyndigheten og ikke konfliktrådet som må vurdere om den pågående straffegjennomføringen skal fortsette, omgjøres, eller eventuelt forlenges som følge av det nye straffbare forholdet. Straffegjennomføringen i konfliktrådet vil fortsette frem til påtalemyndigheten beslutter avbrudd. For mer informasjon om håndtering av nye straffbare forhold, se veileder.

Ungdomsplan kommer ikke i stand

Straffegjennomføringen starter ved signering av ungdomsplanen. Ungdommen skal samtykke til tiltakene i planen, men der det ikke oppnås enighet om nødvendige tiltak i planen, har konfliktrådet hjemmel til å sende saken til omgjøring. Dette er regulert i konfliktrådsloven § 25 fjerde og femte ledd. Typisk vil det være der ungdommen ikke tar inn over seg den handlingen som er begått og hva slags tiltak som er nødvendig å ta inn i ungdomsplanen.

Kommer ikke ungdomsplan i stand, skal ungdomskoordinator overføre ungdomsstraffesaken til kriminalomsorgen, og saker som gjelder ungdomsoppfølging returneres påtalemyndigheten.

Trukket samtykke

Det er en forutsetning for idømmelse/ileggelse av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging at ungdom og verger samtykker.

Samtykket skal omfatte både ileggelse av reaksjonen og deltakelse under straffegjennomføringen. Samtykket må omfatte at ungdommen aksepterer at de faktiske forhold han/hun eventuelt blir funnet skyldig i legges til grunn i møte med fornærmede, og i den videre straffegjennomføringen.

Ungdommen kan trekke samtykket til straffereaksjonen både før iverksettelse og underveis i straffegjennomføringen. Samtykket kan trekkes ved at ungdommen sier dette uttrykkelig, eller at ungdommen viser en slik adferd at dette må legges til grunn. Et eksempel på sistnevnte kan være at ungdommen før iverksettelse gjentatte ganger ikke har latt seg kontakte eller ikke møter til kartleggingssamtaler mv.

Når ungdommen har trukket samtykke, skal ungdomskoordinator på samme måte som ved vilkårsbrudd overføre saken til kriminalomsorgen ved ungdomsstraff eller returnere den til påtalemyndigheten ved ungdomsoppfølging.

Veiledere:

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.