Vi skal utvikle oss for å sikre at våre tjenester har verdi for brukerne og kan tilpasses endrede behov.

Konfliktrådet vil gjennom brukermedvirkning innhente kunnskap som skal bidra til økt kvalitet i tjenestene, og at tjenestene er tilpasset ulike målgrupper.

Konfliktrådet skal jobbe mer systematisk for å få tilstrekkelig informasjon om brukerens opplevelser av våre tjenester. Dette gjelder både brukerne som benytter seg av våre meklingstjenester, men også ungdom og unge voksne som gjennomfører straffegjennomføringen sin i konfliktrådet.

Brukere av konfliktrådets tjenester og pårørende settes i sentrum og involveres i egen sak. Kunnskap om brukernes behov anvendes i prosesser og arbeid på individ-, tjeneste- og systemnivå. Vi skal jobbe for at fornærmede i større grad enn i dag tar initiativ til gjenopprettende prosess og at flere takker ja til konfliktrådets tilbud.

Barn og unge har grunnleggende rett til å medvirke i egen sak, ungdom som gjennomfører straff i konfliktrådet skal derfor få medvirke til innholdet i straffegjennomføringen.