Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Årlig søknadsfrist: 1. desember

Årlig rapporteringsfrist: 1. april

Totalt tilskuddsbeløp i 2023: ca. 15 millioner kroner (med forbehold om Stortingets budsjettvedtak)

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsmidlene i denne ordningen skal bidra til å motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner gjennom å gi:

  • hjelp til dem som utsettes eller står i fare for å utsettes for vold i nære relasjoner og deres pårørende
  • hjelp til dem som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner
  • kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner til offentlige myndigheter og andre relevante aktører som har til oppgave å motvirke vold i nære relasjoner
  • støtte til samordning av offentlige myndigheter og ideelle og frivillige organisasjoners arbeid mot vold i nære relasjoner

Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet og krisesentre i kommunal regi kan søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Vi ber søker om å lese § 2 i forskriften for ytterligere informasjon.

Hvordan søker jeg?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema for tilskudd. Skjema blir tilgjengelig på nettsidene når midlene lyses ut.

Noen tips til en god søknad:

  • Sett deg inn i forskriften for tilskuddsordningen før du sender inn en søknad.
  • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet og sørg for at du svarer på det du blir spurt om.
  • Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi en kortfattet beskrivelse enn å gi et langt, uklart svar.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Vi innvilger ikke tilskudd til generell drift, forskningsprosjekter og tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. april året etter tilskuddet er innvilget. Tilskuddsmottakere som søker om nytt tilskudd for påfølgende år, bes orientere om status på tidligere mottatte midler i søknaden, dersom det gjelder samme tiltak/prosjekt.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom elektronisk rapporteringsskjema som ligger på våre nettsider.

Kontakt med Sekretariatet for konfliktrådene

Henvendelser vedrørende søknad, ettersending av dokumenter, rapportering, overføring av midler eller endringer i tiltak sendes til: post@konfliktraadet.no

Vennligst oppgi saksnummer i emnefeltet.

Spørsmål kan også rettes direkte til seniorrådgiver Lars Engh Førde.

E-post: lars.forde@konfliktraadet.no

Mobil: 92652623

Tips: Ønsker du å se hele skjemaet før du begynner å fylle det ut? Åpne skjema - høyreklikk og velg utskrift, da kan du enten skrive det ut, eller lagre skjema som en pdf.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.