SLT-modellen: Den viktige samhandlingen

Konfliktrådet

Konfliktrådet kan være en viktig samarbeidspartner i det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, både gjennom meklingsmøter, stormøter og gjennomføring av straffereaksjoner for ungdom. SLT-koordinator kan samtidig være en nyttig døråpner for konfliktrådet inn mot kommunene og politiet. 

Mange har erfart at å møtes i konfliktrådet kan være til stor hjelp for å få bearbeidet en hendelse, komme seg videre i livet og få orden på kaotiske tanker, følelser og ubesvarte spørsmål. Noen trenger å fortelle hva hendelsen har gjort med dem eller stille spørsmål som bare den andre part kan svare på. For gjerningspersonen  i straffesaker er et møte konfliktrådet en mulighet til å ta ansvar.

Å treffes i konfliktrådet kan også overvinne spenningen og redselen for det første møtet etter hendelsen. Ofte skjer lovbrudd mellom personer som kjenner hverandre fra før – og som de må forholde seg til i framtiden. Da kan det være ekstra viktig å få snakket sammen i trygge omgivelser med meklere til stede. Det er også anledning til å ha med seg støttepersoner inn i møtet.

Et lokalsamfunn der man ikke frykter hverandre, våger å si ifra og tar ansvar for sine handlinger, er også et tryggere samfunn. Som SLT koordinator kan det derfor være mye å hente i arbeide for at flere konflikter eller hendelser bringes inn for konfliktrådene. Sakene kan enten behandles som sivile saker eller som straffesaker dersom det foreligger et lovbrudd. Det er politiet og påtalemyndigheten som beslutter om en straffesak egner seg for konfliktråd. Alle parter må samtykke før det kan bli aktuelt.

SLT og ungdomskoordinator (UK) i Konfliktrådet

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt tilpasset ungdom med et oppfølgingsbehov. Ungdommen får da anledning til ta ansvar for sine handlinger gjennom å møte fornærmede eller andre berørte av lovbruddet til et gjenopprettende møte i konfliktrådet. Samtidig forplikter ungdommen seg å følge en ungdomsplan utarbeidet av et tverrsektorielt sammensatt oppfølgingsteam. Prosessen med straffegjennomføring koordineres av en ungdomskoordinator ansatt ved konfliktrådet. Les mer om straffereaksjoner for ungdom.

Som SLT-koordinator har du god oversikt over lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Denne kunnskapen er nyttig når ungdomskoordinatoren skal skaffe seg en oversikt over tiltak i den aktuelle kommunen, og videre når det skal utformes en ungdomsplan i oppfølgingsteamet rundt ungdommen. SLT-koordinator kan være representert i konfliktrådets tverrfaglige koordineringsgruppe (KOG) eller fungere som en døråpner inn mot kommunens etater og tiltak.

Noen steder i landet vil det være naturlig at SLT-koordinator er direkte involvert ved for eksempel å sitte i oppfølgingsteam. Andre steder vil SLT-koordinatorens rolle være på systemnivå. Det er uansett hensiktsmessig at ungdomskoordinator og SLT-koordinator kjenner til hverandre og ser på hvordan man kan dra nytte av hverandres mandat, stilling og kompetanse.

Samarbeid i praksis

Samarbeidet mellom SLT-nettverkene og konfliktrådet varierer mellom kommunene og politidistriktene. I Tromsø deltar både SLT-nettverket og konfiktrådet, sammen med skolen, politiet og barnevernet, i et særskilt samarbeid for å hjelpe unge under 16 år med problemer hjemme, på skolen eller i fritiden. Konfliktrådets metode med bruk av gjenopprettende prosess har fått en sentral plass i dette arbeidet.  Les mer om mer om U16.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.