SLT-modellen: Den viktige samhandlingen

Politi og politiråd

De fleste kommuner i Norge har etablert et politiråd.  SLT-samarbeidet kan være en viktig ressurs for politirådet. 

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Politirådet har også ansvar for redning og beredskap. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Avhengig av godt samarbeid

Mens politirådenes mandat favner hele befolkningen, har SLT-modellen primært barn og unge som målgruppe. Politiet er samtidig avhengig av godt samarbeid med kommunen og andre aktører for å lykkes. En evaluering av politirådene fra 2014 viser at SLT- modellen og SLT-koordinator ofte spiller en viktig rolle for politirådssamarbeidet. Dette ved å bidra til en god integrering mellom politiråd og øvrig rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Det handler både om at SLT-koordinator tilfører politirådet kunnskap og styrker forankringen mellom det strategiske nivå og utførernivå, og at koordinator bidrar til å iverksette og koordinere den operative innsatsen politirådet har vedtatt.

Politirådet er et samarbeid på strategisk nivå, mens SLT-samarbeidet foregår på både strategisk, koordinerende og utførende nivå. Styringsgruppen for SLT og politirådet har imidlertid flere sammenfattende målsetninger og ansvarsområder.  Flere kommuner har derfor valgt å la politirådet også fungere som SLT-styringsgruppe. Velger man denne løsningen er det viktig at politirådet er bevisst sitt ansvar for SLT-nettverket, blant annet ved å:

  • Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørg for å innarbeide disse i det kommunale planverket.
  • Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om de felt arbeidet rettes mot.
  • Ha det avgjørende ordet når det gjelder koordinatorens faglige virksomhet, i samspill med de nettverk kommunen har etablert i SLT-arbeidet.

Politikontakten - en viktig ressurs

Som en del av politireformen er det etablert en funksjon som politikontakt for alle landets kommuner. Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Politikontakten skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommunen. Videre skal politikontakten bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen. Politikontakten skal følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. Politikontakten er en av SLT-koordinators nærmeste samarbeidspartnere.

Hvem sitter i politirådet?

De sentrale medlemmene i politirådet er ordfører og kommunedirektør, politistasjonssjef/tjenestestedsleder, kommunalsjef/ virksomhetsleder, samt SLT-koordinator. I noen kommuner er også enkelte medlemmer av formannskapet med, for å involvere de folkevalgte best mulig i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er en fordel med faste representanter i politirådene.

Det er i to politidistrikt gjennomført pilotprosjekter for å inkludere næringsliv og frivillige aktører inn i politirådet. Erfaringene fra prosjektene har vært svært positive. Ordningen er derfor gjort permanent der den er prøvd ut.

Politidirektoratets rundskriv fra 2013 anbefaler at kommuneledelsen leder politirådet. De fleste steder er det dermed ordføreren som leder politirådet, mens andre lar ledelsen gå på rundgang mellom politisjef/lensmann og ordfører/rådmann. En avklart møtestruktur er en forutsetning for et godt samarbeid.

Hvilke saker behandles?

Alle saker som er viktige i samspillet mellom kommune og politi kan behandles i politirådet. Politiråd skal ikke behandle enkeltsaker. Typiske saksfelter for politirådet kan være SLT, oppvekst og levekår, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, større arrangement og demonstrasjoner, planlegging av fysiske omgivelser/reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, narkotika, organisert kriminalitet, integrerings, prostitusjon og menneskehandel.

Erfaringer fra Covid-19 perioden viser at økt digital samhandling har styrket intern samhandling i politirådene. En kombinasjon mellom digitale plattformer og fysiske møter, kan gi en hyppigere og mer effektiv samhandling.

For å sikre et godt formalisert samarbeid mellom kommune og politi har de fleste kommuner og politidistrikt inngått lokale samarbeidsavtaler/politirådsavtaler. Avtalene skal bidra til forutsigbarhet og en forventningsavklaring.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.