Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Årlig søknadsfrist: 1. desember

Årlig rapporteringsfrist: 1. april

Totalt tilskuddsbeløp i 2023: 11,2 millioner kroner, med forbehold om endelig bevilgning i Stortinget.

Mål for tilskuddsordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal stimulere til kompetanseheving samt utvikling av gode systemer lokalt og digitalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvem kan søke tilskudd?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvordan søker jeg?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema for tilskudd. Skjema blir tilgjengelig på nettsidene når midlene lyses ut.

Noen tips til en god søknad:

  • Sett deg inn i forskriftene for tilskuddsordningen før du sender inn en søknad.
  • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet og sørg for at du svarer på det du blir spurt om.
  • Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad.
  • Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi en kortfattet beskrivelse enn å gi et langt, uklart svar.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Tiltak med konkrete planer for videreføring etter endt tilskuddsperiode og med en forankring i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som for eksempel SLT eller lignende vil bli prioritert.

Vi innvilger ikke tilskudd til generell drift, forskningsprosjekter og tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. april året etter tilskuddet er innvilget. Tilskuddsmottakere som søker om nytt tilskudd for påfølgende år, bes orientere om status på tidligere mottatte midler i søknaden, dersom det gjelder samme tiltak/prosjekt.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom elektronisk rapporteringsskjema for mottatte midler som vil bli lagt våre nettsider.

Kontakt med Sekretariatet for Konfliktrådene

Henvendelser vedrørende søknad, ettersending av dokumenter, rapportering, overføring av midler eller endringer i tiltak sendes til: post@konfliktraadet.no

Vennligst oppgi saksnummer i emnefeltet.

Spørsmål kan også rettes direkte til seniorrådgiver Anja Bakkeli.

E-post: anja.bakkeli@konfliktraadet.no

Mobil: 46543034

Tips: Ønsker du å se hele skjemaet før du begynner å fylle det ut? Åpne skjema - høyreklikk og velg utskrift, da kan du enten skrive det ut, eller lagre skjema som en pdf.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.