Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Årlig søknadsfrist: 1. desember

Årlig rapporteringsfrist: 1. april

Totalt tilskuddsbeløp i 2022: 7,6 millioner kroner, med forbehold om endelig bevilgning i Stortinget.

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge, gjennom å bidra til at:

  • hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
  • hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
  • utsatt ungdom opplever mestring
  • ungdomsmiljøer blir tryggere

Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert. Vi ber søker om å lese § 2 i forskriften for ytterligere informasjon.

Hvordan søker jeg?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema for tilskudd.

Noen tips til en god søknad:

  • Sett deg inn i forskriftene for tilskuddsordningen før du sender inn en søknad.
  • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet og sørg for at du svarer på det du blir spurt om.
  • Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad.
  • Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi en kortfattet beskrivelse enn å gi et langt, uklart svar.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål prioriteres fremfor tiltak som har et annet hovedformål. Tiltak som støtter opp under etablerte samarbeidsstrukturer som for eksempel Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT) vil bli prioritert.

Vi innvilger ikke tilskudd til generell drift, forskningsprosjekter og tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. april året etter tilskuddet er innvilget. Tilskuddsmottakere som søker om nytt tilskudd for påfølgende år, bes orientere om status på tidligere mottatte midler i søknaden, dersom det gjelder samme tiltak/prosjekt.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom elektronisk rapporteringsskjema for mottatte midler som blir lagt på våre nettsider.

I 2021 og 2022 skal også følgende inngå i rapporteringen, som en følge av Covid-19:

  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten.
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen.

Kontakt med Sekretariatet for Konfliktrådene

Henvendelser vedrørende søknad, rapportering, overføring av midler eller endringer i tiltak sendes til: post@konfliktraadet.no

Vennligst oppgi saksnummer i emnefeltet.

Spørsmål kan også rettes direkte til seniorrådgiver Knut Skedsmo.

E-post: knut.skedsmo@konfliktraadet.no

Mobil: 47896176

Dersom du ønsker å se hele rapporteringsskjema, og eventuelt skrive notater før du begynner å fylle ut det digitale skjema, kan du benytte deg av dette skjema i wordformat.

Men merk at den endelige rapporteringen skal sendes inn med det digitale skjemaet.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.