Nå kan du søke om tilskudd!

Konfliktrådets tre tilskuddsordninger er nå åpne for søknader. Søk innen fristen 1. desember 2023.

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre ulike tilskuddsordninger. Til sammen har disse ordningene en pott på like under 40 millioner kroner.

Hva er et tilskudd?

Et tilskudd er et virkemiddel for å få til samfunnsmessige endringer, og å opprettholde sentrale funksjoner i samfunnet. Statlige tilskudd defineres som overføringer fra statsbudsjettet, normalt til mottakere utenfor staten, for å nå bestemte mål.

Hvem kan søke?

Generelt sett kan offentlige instanser, frivillige organisasjoner, kommuner og private aktører søke om tilskudd. Det varierer hvem som oppfordres til å søke fra tilskudd til tilskudd - les mer spesifisert under de ulike tilskuddene.

Hvordan søker jeg?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema. Les godt gjennom forskriften for tilskuddsordningen før du sender inn en søknad.

Send inn din søknad her!

Les mer om våre tre tilskuddsordninger i faktaboksene under👇

Tilskudd til forebygging av radikalisering og ekstremisme

Mål for tilskuddsordningen: Denne ordningen skal stimulere til kompetanseheving, samt utvikling av gode systemer lokalt og digitalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvem kan søke tilskudd? Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les mer om denne tilskuddsordningen her

Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Mål for tilskuddsordningen: Denne ordningen skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge, gjennom å bidra til at:

  • hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
  • hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
  • utsatt ungdom opplever mestring
  • ungdomsmiljøer blir tryggere

Hvem kan søke tilskudd? Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan søke på dette tilskuddet. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Les mer om denne tilskuddsordningen her

Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Mål for tilskuddsordningen: Denne ordningen skal bidra til å motvirke at barn og voksne utsettes for, eller utøver, vold i nære relasjoner, gjennom å gi:

  • hjelp til dem som utsettes/står i fare for å utsettes for vold i nære relasjoner - og deres pårørende.
  • hjelp til dem som utøver/står i fare for å utøve vold i nære relasjoner.
  • kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner til offentlige myndigheter og andre relevante aktører som har til oppgave å motvirke vold i nære relasjoner.
  • støtte til samordning av offentlige myndigheter og ideelle og frivillige organisasjoners arbeid mot vold i nære relasjoner.

Hvem kan søke tilskudd? Organisasjoner som driver frivillig virksomhet og krisesentre i kommunal regi kan søke på dette tilskuddet. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Les mer om denne tilskuddsordningen her