SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. Den benyttes i dag av om lag 180 norske kommuner.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har ansvaret for å følge opp SLT-kommunene. Denne siden inneholder nyttige verktøy for SLT-koordinatorer, samt informasjon til kommuner som vurderer å innføre modellen.

Hva er SLT-modellen?

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Les mer
SLT og politiet

SLT har et nært samarbeid med politiet blant annet gjennom politikontakten og politirådet. Arbeidsmøte med Pod27.04.21 om tekst 

Les mer
SLT-samlinger, kurs og konferanser

Vi arrangerer årlig et innføringskurs i SLT-modellen, en SLT-konferanse samt 4 digitale samlinger.

Les mer
Trygge nærmiljøer
Les mer
SLT-håndboken

Denne håndboken er skrevet spesielt til SLT-koordinatorer som skal organisere det forebyggende arbeidet i kommuner etter SLT-modellen. Men den kan også være nyttig for andre som er interesserte.

Les mer
Kunnskapskilder i SLT-arbeidet

Det er mange nyttige kilder til kunnskapsbasert SLT-arbeid. Her finner du noen av dem.

Les mer
SLT-dokumenter

Handlingsplaner og tiltaksplaner er viktige i SLT-arbeidet i kommunene. Her finner du eksempler på kommunale planer.

Les mer

Modell for forebygging av kriminalitet?

Denne rapporten er en forskerevaluering av SLT-modellen, slik den ble anbefalt av KRÅD i sin tid.

Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene

En evaluering av praksis i fem kommuner Rapporten beskriver kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Rapporten ser på likheter og forskjeller i organisering og drift mellom de fem byene og fordeler og ulemper ved organiseringen i forhold til målet om et mest mulig effektivt kriminalitetsforebyggende arbeid.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Revisjon 2020

Foruten tiltak som har ligget fast siden 2014, har denne handlingsplanen 8 nye tiltak.

Kommunal handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep 2019-2023

Bamble kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner fra 2013 har blitt revidert. Statusrapporter har blitt lagt frem hvert år fra 2015, og kommunen ser at arbeidet mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner har blitt gjennomført eller integrert i det ordinære arbeidet.

Rus og kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2020 – 2024

Vågan kommune har oppdatert sin SLT-handlingsplan for lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Politirådet, SLTkoordinator og lokal politikontakt sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.

SLT handlingsplan 2020-2024 for rus og kriminalitetsforebygging i Moss

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Samarbeidsavtale om politiråd mellom Moss kommune og Øst politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Vest politidistrikt

Politirådet er Bergen kommune og Vest politidistrikts formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune og Innlandet politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.