Dokumenter og publikasjoner

Nasjonal veileder – psykisk helse barn og unge

Helsedirektoratet har publisert veilederen "Psykisk helse barn og unge". Veilederen retter seg mot kommunene, og skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.

Meld. St. 28 (2022-2023) Gode bysamfunn med små skilnader

Meldingen viser til generell økonomisk politikk, universelle velferdsordninger og offentlige tjenester med mål om å redusere sosiale og geografiske forskjeller og fremme velferd. Tiltak for å styrke planlegging, bostedspolitikk og nærmiljø er vektlagt for at befolkningen kan leve gode liv. For å bidra til gode levekår og samfunnsdeltaking vektlegger meldingen innsats for gode oppvekstsvilkår og bedre helse, inkludering i utdanning og arbeidsliv, og tiltak for å styrke deltaking og forebygge utenforskap. For regjeringen er områdesatsingene i levekårsutsette område et viktig tiltak for å forbedre bo- og nærmiljø og tjenestetilbudet i byene der det trengs mest.

Veileder om interkommunalt samarbeid

Denne veilederen gjør rede for reglene for vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. I tillegg har veilederen generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller.

Oslostandard for SaLTo-samarbeid

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Lillestrøm kommune skoleåret 2023-2024

Etter kommunesammenslåing av tre kommuner med ulik tilnærming til Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) har behovet for en handlingsplan som beskriver SLT-arbeidet i nye Lillestrøm kommune kommet frem. I Politiråd 06.12.22 ble utarbeidelsen av en handlingsplan for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillestrøm kommune forankret. I januar 2023 ble arbeidet med handlingsplanen opprettet som et prosjekt og det ble satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter for politiet, fylkeskommunen og kommunens egne tjenester under ledelse av SLT-koordinator.

Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering

Formålet med forskningsprosjektet var å bidra til kunnskap om hvordan og i hvilken grad de ulike tiltakene som iverksettes rundt barn og unge i to bydeler i Oslo bidrar til å forebygge og redusere kriminalitet.

Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre: en hurtigoversikt

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.

Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

Rapport nr. 2022/98 Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt interkommunalt samarbeid i ni kommuner og én fylkeskommune. Formålet er å få mer informasjon om hvordan kommuner arbeider for å få til et velfungerende samarbeid.

Langsiktige trender i kriminalitetsbildet

Rapport utarbeidet av Politihøgskolen (PHS) på oppdrag gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Basert på samfunnsvitenskapelig forskning skal rapporten oppsummere faktorer som direkte og indirekte kan forklare utviklingen i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet de siste tiårene. Videre skal rapporten vurdere trusselvurderinger og foresight som verktøy for å beskrive fremtidige utviklingstrekk i kriminalitetsbildet.

Barn unge og kriminalitet

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en kunnskapsoppsummering om utvikling av atferdsproblemer og kriminalitet blant barn og unge. De anbefaler samtidig en rekke tiltak.

1 2 3 8

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.